Aktualności Zapowiedzi

Drugi tom perypetii patomorfologa Zaorskiego od Remigiusza Mroza ukaże się jeszcze w styczniu

Remi­giusz Mróz ogło­sił datę pre­mie­ry swo­jej naj­now­szej powie­ści. Oczy­wi­ście wia­do­mo już też, że tą książ­ką będą Gło­sy z zaświa­tów, czy­li dru­gi tom cyklu o Sewe­ry­nie Zaor­skim i Kai Burzyń­skiej, boha­te­rach, któ­rych pozna­li­śmy w wyda­nych w zeszłym roku Listach zza gro­bu. Jeśli wie­rzyć okład­ko­wym tek­stom powieść poru­szać ma waż­kie tema­ty! Prze­ko­nać się o tym będzie­my mogli jesz­cze w tym miesiącu.

Rado­sną dla swo­ich fanów wie­ścią podzie­lił się autor na ofi­cjal­nym pro­fi­lu na Face­bo­oku. Pre­mie­ra książ­ki zapla­no­wa­na jest na 29 stycz­nia. Dla tych bar­dziej nie­cier­pli­wych czy­tel­ni­ków już uru­cho­mio­na zosta­ła przedsprzedaż.

Gło­sy z zaświa­tów pole­ca Tomasz Sie­kiel­ski, dzien­ni­karz, autor fil­mów doku­men­tal­nych, repor­ta­ży tele­wi­zyj­nych i ksią­żek, któ­ry w swo­jej pra­cy czę­sto poru­sza tema­ty spo­łecz­nie waż­ne, nie­wy­god­ne i kon­tro­wer­syj­ne. Według jego słów naj­now­sza powieść Remi­giu­sza Mro­za rów­nież idzie tym śla­dem. W podob­ne tony ude­rza aktor Mar­cin Doro­ciń­ski w swo­jej polecance.

Sewe­ryn Zaor­ski tym razem będzie sta­rał się roz­wi­kłać zagad­kę trud­nych do wyja­śnie­nia śmier­ci małych dzie­ci z oko­li­cy. Kaja Burzyń­ska zaś zmie­rzy się z życiem rodzin­nym i coraz bar­dziej natar­czy­wy­mi demo­na­mi przeszłości.

Gło­sy z zaświa­tów, Remi­giusz Mróz

Sewe­ryn Zaor­ski sta­ra się na nowo uło­żyć sobie życie, kie­dy do zakła­du pato­mor­fo­lo­gii w Żero­mi­cach zaczy­na­ją tra­fiać cia­ła małych dzie­ci z oko­li­cy. Nikt nie potra­fi roz­wią­zać zagad­ki śmier­ci mło­dych ofiar, nic bowiem nie wska­zu­je na to, by zosta­ły zamor­do­wa­ne. Sewe­ryn jest jed­nak prze­ko­na­ny, że może stać się gło­sem tych, któ­rzy mówią już jedy­nie z zaświatów.

Kto i dla­cze­go zabi­ja nie­win­ne dzie­ci? I jaki zwią­zek ma to z tajem­ni­czy­mi wia­do­mo­ścia­mi, któ­re Zaor­ski zaczy­na otrzymywać?

Tym­cza­sem Kaja Burzyń­ska musi zmie­rzyć się nie tyl­ko z kom­pli­ku­ją­cym się życiem rodzin­nym, ale tak­że z upior­nym woła­niem tych, któ­rych ma na sumie­niu. I tych, któ­rzy doma­ga­ją się sprawiedliwości…

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak


Za oknem Mróz? Kup zakład­kę i pomóż zwie­rza­kom! -> KLIK

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy