Aktualności

Niestatystyczne propozycje książkowe na święta dla brata

Tik tak, tik tak… Już zaraz gru­dzień, co spra­wia, że każ­dy z nas może usły­szeć w gło­wie zegar odli­cza­ją­cy czas do Gwiazd­ki – a więc tak­że czas na kup­no pre­zen­tów miko­łaj­ko­wych i bożo­na­ro­dze­nio­wych. Wia­do­mo, że dla książ­ko­ma­nia­ka ide­al­ną lek­tu­rą będzie nowy wolu­min, tyl­ko jak go wybrać spo­śród tysięcy?

Ruszam z nie­sta­tycz­ny­mi pro­po­zy­cja­mi pre­zen­tów gwiazd­ko­wych. Poja­wią się one w pię­ciu fil­mi­kach. Poni­żej pierw­szy z nich, czy­li suge­stie, co kupić dla bra­ta lub syna. Mam nadzie­ję, że oka­żą się przydatne!


adams_wodnikowe-wzgorze_mRichard Adams: Wod­ni­ko­we wzgó­rze (Wydaw­nic­two Literackie)
Naj­wyż­sza pora prze­ko­nać się, czym zachwy­ca się mło­dzież na całym świe­cie od ponad 40 lat.

Źle się dzie­je w kró­li­kar­ni San­dle­ford. W miej­scu, w któ­rym kró­li­ki wio­dą spo­koj­ny żywot, ma powstać nowe osie­dle. Wygod­ne nory i zie­lo­ne łąki zosta­ną unicestwione.

Nie jest łatwo opu­ścić swój dom. Sta­do kła­po­uchów pod wodzą dwóch nie­złom­nych bra­ci – Piąt­ka i Lesz­czyn­ka – musi jed­nak wyru­szyć w podróż w poszu­ki­wa­niu nowe­go miej­sca na zie­mi. Tak roz­po­czy­na się kró­li­cza epo­pe­ja. Nie trze­ba doda­wać, że po dro­dze naszych boha­te­rów cze­ka  mnó­stwo przy­gód i jesz­cze wię­cej niebezpieczeństw.

Wod­ni­ko­we Wzgó­rze to książ­ka, któ­rą poko­cha­ły milio­ny czy­tel­ni­ków na całym świe­cie. Richard Adams stwo­rzył dzie­ło uni­wer­sal­ne, tra­fia­ją­ce do serc wszyst­kich czy­tel­ni­ków, bez wzglę­du na wiek. W świe­cie Adam­sa kró­li­ki mają imio­na, zor­ga­ni­zo­wa­ną spo­łecz­ność, oby­cza­je, wła­sną mito­lo­gię, język, a nawet poezję. Mają też coś abso­lut­nie wyjąt­ko­we­go – dar prze­wi­dy­wa­nia przyszłości.

Andrzej Sap­kow­ski wymie­nia Wod­ni­ko­we Wzgó­rze jako jed­ną ze 100 naj­waż­niej­szych powie­ści fan­ta­stycz­nych wszech cza­sów. Do miło­śni­ków tej książ­ki nale­żą rów­nież Ste­phen King i J. K. Row­ling. Dzie­ło Adam­sa zosta­ło zekra­ni­zo­wa­ne, prze­nie­sio­ne na deski teatral­ne, prze­ro­bio­ne na grę kom­pu­te­ro­wą i słu­cho­wi­ska radio­we. Ponad­to pra­ce nad nowym seria­lem opar­tym na Wod­ni­ko­wym Wzgó­rzu roz­po­czę­ły Net­flix i BBC.


kod-leonardo-da-vinciDan Brown: Kod Leonar­da da Vin­ci – wer­sja mło­dzie­żo­wa (Mło­dy Book)
Świa­to­wy best­sel­ler teraz w odświe­żo­nej wersji.

Pod­czas podró­ży służ­bo­wej po Fran­cji pro­fe­sor histo­rii Robert Lang­don odbie­ra nocą pil­ny tele­fon: kustosz Luw­ru zosta­je bru­tal­nie zamor­do­wa­ny w muzeum. Obok cia­ła, poli­cja odkry­wa sze­reg trud­nych do roz­szy­fro­wa­nia kodów i potrze­bu­je pomo­cy Lang­do­na, aby je odczytać.

Kie­dy pro­fe­sor i fran­cu­ski kryp­to­log Sophie Neveu, pró­bu­ją roz­wi­kłać dziw­ne zagad­ki, wpa­da­ją na trop, któ­ry pro­wa­dzi do dzie­ła słyn­ne­go arty­sty i wyna­laz­cy Leonar­da da Vin­ci. Z cza­sem poja­wia się coraz wię­cej wska­zó­wek, Lang­don i Neveu muszą roz­szy­fro­wać kod i szyb­ko uło­żyć ele­men­ty ukła­dan­ki zanim tajem­ni­ca prze­pad­nie na zawsze…

JEŻELI UMRĘ, PRAWDA ODEJDZIE WRAZ ZE MNĄ NA ZAWSZE… MUSZĘ PRZEKAZAĆ TAJEMNICĘ.


piata-pora-roku-n-k-jemisinN.K. Jemi­sin: Pią­ta pora roku (Wydaw­nic­two SQN)
Prócz magii i tech­no­lo­gii w tej powie­ści czło­wiek musi zmie­rzyć się z siłą naj­po­tęż­niej­szą – czy­li z żywio­ła­mi natu­ry. Napi­sa­na z roz­ma­chem i wciągająca.

Roz­po­czął się czas końca.
Roz­po­czął się wiel­ką czer­wo­ną wyrwą bie­gną­cą przez śro­dek kon­ty­nen­tu i plu­ją­cą popiołem.
Roz­po­czął się śmier­cią syna i porwa­niem córki.
Roz­po­czął się zdra­dą i zaognie­niem ran.
Oto Bez­ruch, przy­wy­kły do kata­strof świat, gdzie mocą zie­mi wła­da się jak bro­nią. I gdzie nie ma litości.
Essun, kobie­ta z pozo­ru zwy­czaj­na, za nic ma nad­cho­dzą­cą zagła­dę. Jej mąż wła­śnie jed­no z ich dzie­ci zabił, a dru­gie upro­wa­dził. Pogrą­żo­na w żało­bie i roz­dar­ta roz­pa­czą, prze­mie­rza dogo­ry­wa­ją­cy świat. Jest zdol­na doko­nać jesz­cze więk­szych znisz­czeń, jeśli pomo­że jej to odzy­skać córkę.


piksele-wektory-i-inne-stworyAli­cja Żarow­ska-Mazur, Dawid Mazur: Pik­se­le, wek­to­ry i inne stwo­ry (Wydaw­nic­two PWN)
Ide­al­ne wpro­wa­dze­nie w świat gra­fi­ki kom­pu­te­ro­wej już dla naj­młod­szych adeptów.

Gra­fi­ka kom­pu­te­ro­wa zazwy­czaj koja­rzy się z wyre­tu­szo­wa­ny­mi zdję­cia­mi mode­li i mode­lek. W rze­czy­wi­sto­ści daje nam o wie­le więk­sze możliwości.

Książ­ka jest wpro­wa­dze­niem do gra­fi­ki kom­pu­te­ro­wej dla dzie­ci i nie tyl­ko. Dowiesz się, czym są try­by kolo­rów, na czym pole­ga róż­ni­ca mię­dzy gra­fi­ką rastro­wą a gra­fi­ką wek­to­ro­wą, a tak­że zoba­czysz, na co nale­ży zwró­cić uwa­gę, przy­go­to­wu­jąc plik do publi­ka­cji w inter­ne­cie oraz do druku.

Poznasz pro­gra­my do gra­fi­ki rastro­wej: Pho­to­shop Onli­ne Tools, Ado­be Pho­to­shop CC . Pierw­sza z tych apli­ka­cji jest bez­płat­na i dostęp­na w wer­sji webo­wej. Zawie­ra wszyst­kie pod­sta­wo­we i naj­bar­dziej nie­zbęd­ne narzę­dzia, któ­re znaj­dziesz też w dru­gim, komer­cyj­nym, pro­gra­mie. Dzię­ki Pho­to­shop Onli­ne Tools nauczysz się kory­go­wać foto­gra­fie, sto­so­wać róż­ne cie­ka­we efek­ty, zmie­niać usta­wie­nia obra­zu, np. balans bie­li, nasy­ce­nie kolo­rów lub kon­trast. Pho­to­shop CC nato­miast uła­twi Ci zro­zu­mie­nie isto­ty warstw i ich stosowania.


miecz-i-kwiatMar­cin Mort­ka: Miecz i kwia­ty (Wydaw­nic­two Uroboros)
Kwiat pol­skiej fantastyki!

Gaston de Baide­aux przy­był wła­śnie do Zie­mi Świę­tej. Wypra­wa mia­ła być jego poku­tą. Sły­szał o tym miej­scu same wspa­nia­ło­ści i szcze­rze wie­rzył w uno­szą­ce się nad gło­wa­mi chrze­ści­jan anio­ły, w uzdro­wie­nia i w kościo­ły peł­ne boskich reli­kwii. To, co zastał, to ist­ne zło, a Zie­mia Świę­ta oka­za­ła się miej­scem gnie­wu, wal­ki i sodo­mii. Czy mło­dy de Baide­aux to zaak­cep­tu­je? Czy odnaj­dzie się w świe­cie, gdzie wszel­kie gra­ni­ce zosta­ły prze­kro­czo­ne? I czy zdo­bę­dzie się na odwa­gę, by poskro­mić wła­sne demo­ny przeszłości…


Wię­cej cie­ka­wych pozy­cji znaj­dzie­cie na kolej­nej stronie.

odkurzacz-czarownicyTer­ry Prat­chett: Odku­rzacz cza­row­ni­cy (REBIS)

To już świa­to­wa kla­sy­ka, któ­ra nie zamie­rza się zestarzeć.

Książ­ka dla dzie­ci małych i dużych, od lat 6 do 106!
Kolej­ny, po „Smo­kach na zam­ku Ukru­szon”, zbiór wcze­snych opo­wia­dań Terry’ego Prat­chet­ta, peł­nych oszu­stów, cza­ro­dzie­jów, pira­tów i wie­lu innych zabaw­nych postaci.
„Czy wie­rzy­cie w magię? Wyobra­ża­cie sobie, jak mogła­by wyglą­dać woj­na mię­dzy cza­ro­dzie­ja­mi? A eks­cy­tu­ją­ca podróż ste­row­cem? Albo łodzią pod­wod­ną? A może chcie­li­by­ście wie­dzieć, kto był «naj­szyb­szą pał­ką poli­cyj­ną» na Dzi­kim Zacho­dzie? Jeśli tak, to niniej­sze opo­wia­da­nia są wła­śnie dla was. Poza tym, o czym wła­śnie wspo­mnia­łem, znaj­dzie­cie w nich i cza­row­ni­cę lata­ją­cą na odku­rza­czu, i mówią­ce, rucho­me pomni­ki, i zbun­to­wa­ną mrówkę!”
— ze wstę­pu Terry’ego Pratchetta


opowiesc-o-kullervo J.R.R. Tol­kien: Opo­wieść o Kul­le­rvo (Pró­szyń­ski)

Tol­kien stwier­dził, że “Opo­wieść o Kul­le­rvo” była zaląż­kiem jego pierw­szych prób two­rze­nia wła­snych legend. Nie­wąt­pli­wie Kul­le­rvo był pier­wo­wzo­rem Túri­na Turam­ba­ra, tra­gicz­ne­go boha­te­ra “Opo­wie­ści o dzie­ciach Húri­na”, jed­nej z naj­bar­dziej przej­mu­ją­cych histo­rii skła­da­ją­cych się na legen­da­rium “Sil­ma­ril­lio­nu”. Odczy­ta­na z ręko­pi­su Tol­kie­na i opu­bli­ko­wa­na tu wraz z notat­ka­mi auto­ra oraz jego szki­ca­mi na temat fiń­skie­go epo­su “Kale­va­la”, któ­ry sta­no­wił głów­ne źró­dło inspi­ra­cji pisa­rza – “Opo­wieść o Kul­le­rvo” oka­zu­je się jed­nym z naj­waż­niej­szych, choć głę­bo­ko ukry­tych fun­da­men­tów wykre­owa­ne­go póź­niej przez Tol­kie­na świa­ta. Jej związ­ki z głów­ny­mi dzie­ła­mi auto­ra “Wład­cy Pier­ście­ni” przed­sta­wia w szki­cu, dołą­czo­nym do zre­da­go­wa­nych przez sie­bie mate­ria­łów, Ver­lyn Flie­ger, zna­na badacz­ka twór­czo­ści Tolkiena.


maly-ksiaze-bellonaAnto­ine Saint-Exu­pe­ry: Mały Ksią­żę (Bel­lo­na)

Mały Ksią­żę – książ­ka Antoine’a de Saint-Exu­péry zosta­ła prze­tłu­ma­czo­na na ponad 270 języ­ków i nale­ży do kla­sy­ki lite­ra­tu­ry światowej.
Książ­ka opo­wia­da o dora­sta­niu do wier­nej miło­ści, do praw­dzi­wej przy­jaź­ni i odpo­wie­dzial­no­ści za dru­gie­go czło­wie­ka. Za posta­cią głów­ne­go boha­te­ra skrył się sam autor. Spo­tka­nie Małe­go Księ­cia z pilo­tem jest roz­mo­wą pisa­rza z samym sobą powro­tem do tema­tów, któ­re zawsze dla nie­go były istotne.


paxPen­ny­pac­ker Sara: Pax (IUVI)
Pax to wzru­sza­ją­ca i ponad­cza­so­wa opo­wieść o chłop­cu i jego lisie (lub lisie i jego chłop­cu), o stra­cie i miło­ści, dzi­kiej natu­rze i wol­no­ści oraz woj­nie. Dyna­micz­na akcja, głę­bo­kie emo­cje i uni­wer­sal­ne tema­ty czy­nią z tej książ­ki nowo­cze­sną kla­sy­kę na mia­rę Małe­go Księcia.

Odkąd Peter ura­to­wał osie­ro­co­ne­go liska, on i Pax byli nie­roz­łącz­ni. Pew­ne­go dnia dzie­je się jed­nak coś, cze­go Peter nigdy by się nie spo­dzie­wał: jego ojciec idzie do woj­ska i chło­piec musi się prze­pro­wa­dzić do dziad­ka, któ­re­go sła­bo zna i raczej nie lubi (z wza­jem­no­ścią) – a lisa wypu­ścić do lasu.


krolo-magiiGros­sman Lev: Król Magii (Wydaw­nic­two SQN)

Quen­tin Col­dwa­ter, nad wiek roz­wi­nię­ty inte­lek­tu­al­nie uczeń szko­ły śred­niej, wraz z przy­ja­ciół­mi osia­da na sta­łe w cza­ro­dziej­skiej kra­inie o nazwie Fil­lo­ry, któ­rą po raz pierw­szy odwie­dził zale­d­wie dwa lata wcze­śniej. Choć mło­dzi ludzie zosta­ją wład­ca­mi tego magicz­ne­go miej­sca, kró­lew­skie życie oka­zu­je się dale­kie od wyobra­żeń i marzeń.Pewnego dnia pod­czas polo­wa­nia Quen­tin przy­pad­ko­wo prze­no­si się z powro­tem na Zie­mię. Szu­ka­jąc dro­gi powro­tu, odkry­wa ogrom­ne czar­no­księ­skie pod­zie­mie, o któ­re­go ist­nie­niu nikt dotąd nie miał pojęcia.

Na pod­sta­wie try­lo­gii Cza­ro­dzie­je kanał tele­wi­zyj­ny Syfy zre­ali­zo­wał serial The Magicians.

Wię­cej cie­ka­wych pozy­cji znaj­dzie­cie na kolej­nej stronie.


osobliwy-dom-pani-peregrineRan­som Riggs: Oso­bli­wy dom pani Pere­gri­ne (Media Rodzina)
Oso­bli­wy dom pani Pere­gri­ne to eks­cy­tu­ją­cy thril­ler dla mło­dzie­ży. Wpro­wa­dza czy­tel­ni­ka do nie­sa­mo­wi­te­go świa­ta oso­bliw­ców, peł­ne­go nie­zwy­kłych posta­ci i prze­ra­ża­ją­cych potworów.

Mło­dy Jacob po tajem­ni­czej śmier­ci  dziad­ka wyru­sza na odcię­tą od świa­ta wyspę, by zgłę­bić jej tajem­ni­ce. Świat real­ny zaczy­na prze­pla­tać się z oso­bliw­ca­mi ze sta­rych foto­gra­fii. Kie­dy jed­nak chło­pak tra­fia w ruiny oso­bli­we­go domu pani Pere­gri­ne, odkry­wa, że dzie­ci stam­tąd były nie tyl­ko tajem­ni­cze, ale i nie­bez­piecz­ne. Może więc nie bez powo­du zosta­ły izolowane?


metro-czlowie-obiecanyPaweł Maj­ka: Uni­wer­sum Metro 2033. Czło­wiek obie­ca­ny (Insi­gnis)

Hor­da jed­no­myśl­nych pod wodzą Kró­la dokoń­czy­ła dzie­ła Pożo­gi. Zabra­ła ze sobą i popro­wa­dzi­ła ku zagła­dzie więk­szość z tych, któ­rym uda­ło się prze­trwać pierw­szy kata­klizm. Nowa Huta opu­sto­sza­ła – upa­dła Fede­ra­cja i Muzeum. Kom­bi­nat poniósł ogrom­ne stra­ty, a ze wscho­du, z radio­ak­tyw­nej pusty­ni, cią­gną nowe prze­ra­ża­ją­ce for­my życia. Jedy­ną nadzie­ją jest nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko Kró­la i Ewy – za wszel­ką cenę nale­ży je spro­wa­dzić do Kom­bi­na­tu. Chęt­nych, by posiąść dziec­ko, jest jed­nak wie­lu, a naj­po­tęż­niej­sza z nich wyda­je się isto­ta żyją­ca pod Wawelem.


historia-bruduKathe­ri­ne Ashen­burg: Histo­ria bru­du (Bel­lo­na)

Skąd się wzię­ło mydło? Co napraw­dę dzia­ło się w łaź­niach rzym­skich? Któ­ra naro­do­wość czy­ści­ła zęby ury­ną? Jak wyglą­da­ła poran­na toa­le­ta Ludwi­ka XIV, Kró­la-Słoń­ce? Na te i inne pyta­nia odpo­wia­da w swej książ­ce Kathe­ri­ne Ashen­burg, two­rząc jed­no­cze­śnie wyjąt­ko­wy obraz ewo­lu­cji poję­cia higie­ny od cza­sów naj­daw­niej­szych po wiek XX. Na prze­strze­ni epok zmie­nia­ły się poglą­dy na “brud” jako taki, co ści­śle łączy­ło się z kon­cep­cja­mi pry­wat­no­ści, zdro­wia i cho­ro­by, śmier­ci, z poglą­da­mi na reli­gię i sek­su­al­ność, z kon­cep­cja­mi doty­czą­cy­mi sen­su życia. Insty­tu­cje pań­stwo­we, kościel­ne, leka­rze, pisa­rze, auto­ry­te­ty moral­ne róż­nie pod­cho­dzi­li do dba­nia o czy­stość, raz glo­ry­fi­ku­jąc, raz prze­kli­na­jąc ideę “mycia się”. Dzie­je bru­du – a tak­że jego zwal­cza­nia – sta­no­wią nie­zmier­nie cie­ka­wą i fascy­nu­ją­cą część naszej kul­tu­ry i obyczajów.


czterdziesci-czteryKrzysz­tof Piskor­ski: Czter­dzie­ści i czte­ry (Wydaw­nic­two Literackie)

Jest rok 1844. Do odcię­tej blo­ka­dą Anglii przy­by­wa Eli­za Żmi­jew­ska – poet­ka i ostat­nia kapłan­ka zapo­mnia­ne­go, sło­wiań­skie­go bóstwa. Eli­za ma odna­leźć prze­my­słow­ca Kon­ra­da Zału­skie­go, któ­re­go roda­cy winią za upa­dek powsta­nia na Litwie. Zamie­rza wyko­nać na nim wyrok wyda­ny przez Radę Emi­gra­cyj­ną oraz Juliu­sza Sło­wac­kie­go. Tyl­ko czy Zału­ski napraw­dę jest win­ny? A może padł ofia­rą roz­gryw­ki dwóch wieszczów?

W świe­cie, gdzie ener­gia próż­ni odmie­ni­ła histo­rię, nie ma pro­stych odpowiedzi.


dotyk-claire-northCla­ire North: Dotyk (Świat Książki)

Pró­bo­wał mnie zabić, ale to ja go zabiłam.
Było to daw­no temu. Pamię­tam, że pano­wał mrok.
Zauwa­ży­łam mor­der­cę w ostat­niej chwili.
Umie­ra­jąc, dotknę­łam jego dło­ni i nagle nastą­pi­ła pierw­sza przesiadka.
Patrzy­łam, jak umie­ram. Spo­glą­da­łam na sie­bie ocza­mi zabójcy.
Teraz prze­siad­ki to dro­biazg. Prze­ska­ku­ję z cia­ła do cia­ła, kie­dy chcę. Mogę być każdym.

Już jutro kolej­ne propozycje!

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy