Aktualności Zapowiedzi

Powstaną dwie konsolowe gry na podstawie komiksów o Kajku i Kokoszu

Kaj­ko i Kokosz zde­cy­do­wa­nie prze­ży­wa­ją w ostat­nim cza­sie swo­ją dru­gą mło­dość. Popu­lar­no­ścią cie­szą się nowe komik­so­we histo­rie, bar­dzo uda­nym pro­jek­tem oka­zał się serial ani­mo­wa­ny przy­go­to­wa­ny dla Net­fli­xa, w pla­nach jest film fabu­lar­ny, powsta­ją rów­nież pla­ce zabaw i inne miej­sca poświę­co­ne tak Janu­szo­wi Chri­ście, jak i jego dziel­nym sło­wiań­skim wojom. Na domiar wszyst­kie­go Fun­da­cja Kre­ska poin­for­mo­wa­ła, że wkrót­ce będzie­my mogli zagrać w gry opar­te na komik­sach o Kaj­ku i Kokoszu.

31 maja zaj­mu­ją­ca się ochro­ną twór­czo­ści Janu­sza Chri­sty Fun­da­cja Kre­ska pod­pi­sa­ła umo­wę z war­szaw­skim stu­diem Red­De­er­Ga­mes. Na jej mocy w nie­dłu­gim cza­sie powstać mają aż dwie gry z wyko­rzy­sta­niem posta­ci i świa­ta przed­sta­wio­ne­go w komik­sach o Kaj­ku i Koko­szu. Oba tytu­ły wyda­ne zosta­ną na kon­so­le Nin­ten­do Switch.

Współ­pra­ca z Fun­da­cją Kre­ska im. Janu­sza Chri­sty to zaszczyt i wiel­ka przy­jem­ność. Nasza misja jest jasna: stwo­rzyć gry, któ­re poko­cha­ją fani komik­su, ale też przed­sta­wić te posta­ci i uni­wer­sum glo­bal­ne­mu odbior­cy. Wie­rzy­my, że Kaj­ko i Kokosz na to zasłu­gu­ją, powie­dział Michał M. Lisiec­ki, pre­zes zarzą­du RedDeerGames.

Stu­dio w pra­cach nad grą zamie­rza bar­dzo moc­no współ­pra­co­wać z Fun­da­cją Kre­ska. Twór­com przy­świe­ca cel zapre­zen­to­wa­nia gra­czom pro­duk­tu, któ­ry wier­nie odda ducha komik­so­we­go pier­wo­wzo­ru. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że jak na razie ta współ­pra­ca ukła­da się dobrze, a fun­da­cja jest zado­wo­lo­na z kie­run­ku, w któ­rym pro­jekt zmierza.

Jestem pod wra­że­niem pierw­szych pro­jek­tów prze­sła­nych przez Red­De­er­Ga­mes jesz­cze na eta­pie nego­cja­cji umo­wy. Istot­ny dla nas, jako Fun­da­cji, jest rów­nież fakt, że dotrze­my z pro­mo­cją komik­su „Kaj­ko i Kokosz” moje­go dziad­ka do wiel­bi­cie­li gier na kon­so­li Nin­ten­do Switch, sko­men­to­wa­ła Pau­li­na Chri­sta, pre­zes Fun­da­cji Kreska.

Na dokład­niej­sze infor­ma­cje doty­czą­ce samej roz­gryw­ki przyj­dzie nam jesz­cze pocze­kać, choć zno­wuż nie tak dłu­go, jak­by się moż­na było spo­dzie­wać. Stu­dio Red­De­er­Ga­mes pla­nu­je pre­mie­rę obu tytu­łów na prze­ło­mie 2021 i 2022 roku.

źró­dło fun­da­cja kreska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy