Aktualności

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołało Instytut Literatury

Mini­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go poin­for­mo­wa­ło, że we wto­rek roz­po­czę­ła się dzia­łal­ność Insty­tu­tu Lite­ra­tu­ry. Mini­ster kul­tu­ry Piotr Gliń­ski powo­łał funk­cji peł­nią­ce­go obo­wiąz­ki dyrek­to­ra Józe­fa Marię Rusz­na­ra – filo­lo­ga, filo­zo­fa i twór­cę Warsz­ta­tów Herbertowskich.

- Utwo­rze­nie nowej naro­do­wej insty­tu­cji kul­tu­ry jest odpo­wie­dzią na licz­ne gło­sy twór­ców wska­zu­ją­ce potrze­bę insty­tu­cjo­na­li­za­cji wspar­cia śro­do­wi­ska współ­cze­snych pol­skich lite­ra­tów – zwłasz­cza auto­rów dzieł nie­ko­mer­cyj­nych, a posia­da­ją­cych wyso­ką war­tość arty­stycz­ną i kul­tu­ro­twór­czą – czy­ta­my w komu­ni­ka­cje MKiDN. – Insty­tut wspie­rać będzie śro­do­wi­ska twór­cze, badaw­cze i krytyczne.

Nowa insty­tu­cja ma reali­zo­wać nie­za­adre­so­wa­ne dotych­czas potrze­by w zakre­sie mece­na­tu pań­stwa nad twór­ca­mi w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry współ­cze­snej, badań lite­ra­tu­ro­znaw­czych oraz kry­ty­ki lite­rac­kiej, a tak­że dzię­ki wła­snej dzia­łal­no­ści wydaw­ni­czej stwa­rzać forum publi­ka­cyj­ne dla współ­cze­snych auto­rów war­to­ścio­wej lite­ra­tu­ry poprzez wyda­wa­nie kwar­tal­ni­ka kul­tu­ral­ne­go “Nowy Napis” oraz powią­za­nych z nim serii wydaw­ni­czych. Te mają docie­rać do insty­tu­cji nauki i oświa­ty w kra­ju i za granicą.

Źró­dło: mkidn.gov.pl

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy