Sprawdzasz tag

Instytut Literatury

Aktualności

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołało Instytut Literatury

Mini­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go poin­for­mo­wa­ło, że we wto­rek roz­po­czę­ła się dzia­łal­ność Insty­tu­tu Lite­ra­tu­ry. Mini­ster kul­tu­ry Piotr Gliń­ski powo­łał funk­cji peł­nią­ce­go obo­wiąz­ki dyrek­to­ra Józe­fa Marię Rusz­na­ra – filo­lo­ga, filo­zo­fa i twór­cę Warsz­ta­tów Her­ber­tow­skich. Czy­taj dalej

-->