Aktualności

Nie będzie rewolucji w księgarniach

Redak­cja „Wir­tu­al­ne­go Wydaw­cy” dotar­ła do infor­ma­cji, że Księ­gar­skich rewo­lu­cji – autor­skie­go pro­gra­mu Soni Dra­gi reali­zo­wa­ne­go przez Manu­fak­tu­rę Wie­dzy Esta­ka­da, a będą­ce­go waria­cją Kuchen­nych rewo­lu­cji z Mag­dą Ges­sler – jed­nak nie będzie.

Dla przy­po­mnie­nia, w lip­cu poja­wi­ły się pierw­sze wia­do­mo­ści o pro­gra­mie. Miał być emi­to­wa­ny przede wszyst­kim w inter­ne­cie. W każ­dym odcin­ku Sonia Dra­ga mia­ła poma­gać innej lokal­nej księ­gar­ni sta­nąć na nogi: poka­zać, jak zadbać o klien­tów i pora­dzić, jak się na ryn­ku utrzy­mać. Pomysł bar­dzo cie­ka­wy! Z zało­że­nia cho­dzi­ło o to, żeby spra­wić, że czy­tel­ni­cy mie­li­by ksią­żek na powrót szu­kać w małych księ­ga­ren­kach, a nie w inter­ne­cie. Czy meto­da sku­tecz­na? Tego nie­ste­ty już się nie dowiemy.

Dro­dzy Pań­stwo i Przy­ja­cie­le Face­bo­oko­wi! W związ­ku z poja­wia­ją­cy­mi się infor­ma­cja­mi o powsta­ją­cym pro­gra­mie „Księ­gar­skie rewo­lu­cje” z moim udzia­łem, pra­gnę poin­for­mo­wać, że z przy­czyn ode mnie nie­za­leż­nych pro­jekt ten nie będzie reali­zo­wa­ny, napi­sa­ła na swo­im pro­fi­lu na Face­bo­oku Sonia Draga.

Jak na razie nie wia­do­mo nic wię­cej. „Wir­tu­al­ny Wydaw­ca” wysto­so­wał zapy­ta­nie do Manu­fak­tu­ry Wie­dzy Esta­ka­da, ale póki co pozo­sta­je bez odpowiedzi.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy