Aktualności

Czytaj PL – jakie książki znalazły się w tegorocznej akcji

2 listo­pa­da wystar­to­wa­ła kolej­na edy­cja akcji Czy­taj PL, czy­li jed­nej z naj­więk­szych w Pol­sce akcji pro­mu­ją­cych czy­tel­nic­two. W listo­pa­dzie w ponad 500 mia­stach i małych miej­sco­wo­ściach w kra­ju i za gra­ni­cą poja­wi się kil­ka tysię­cy cha­rak­te­ry­stycz­nych żół­tych pla­ka­tów umoż­li­wia­ją­cych dar­mo­we wypo­ży­cze­nie e‑książek.

Któ­rą z nich prze­czy­tać jako pierw­szą? W tek­ście znaj­dzie­cie krót­kie opi­sy wszyst­kich 12 ksią­żek dostęp­nych w tego­rocz­nej edy­cji akcji Czy­taj PL. Są tutaj tytu­ły autor­stwa zarów­no pisa­rzy pol­skich, jak i zagra­nicz­nych, bele­try­sty­ka, lite­ra­tu­ra fak­tu, mro­żą­ce krew w żyłach kry­mi­na­ły, mło­dzie­żo­wa powieść fan­ta­sy, zbiór opo­wia­dań, powie­ści oby­cza­jo­we, repor­ta­że, bio­gra­fie i książ­ki popu­lar­no­nau­ko­we. Nie­mal wszyst­kie tytu­ły są dostęp­ne zarów­no jako e‑booki, jak i audiobooki.

1. Olga Tokar­czuk „Opo­wia­da­nia bizarne”

Na począ­tek przed­sta­wia­my ksią­żę Olgi Tokar­czuk. To ostat­nio jed­no z naj­waż­niej­szych i naj­gło­śniej­szych nazwisk współ­cze­snej lite­ra­tu­ry euro­pej­skiej. Tokar­czuk to cenio­na pisar­ka uho­no­ro­wa­na Nagro­dą Booke­ra, nagro­dzo­na Nike (dwu­krot­nie), a tak­że nomi­no­wa­na do Natio­nal Book Award. Jej naj­now­sza książ­ka zaty­tu­ło­wa­na „Opo­wia­da­nia bizar­ne” to zbiór dzie­się­ciu peł­nych nie­sa­mo­wi­to­ści i absur­du opo­wia­dań. Każ­de z nich jest zaska­ku­ją­ce oraz nie­prze­wi­dy­wal­ne. Cha­rak­ter opo­wia­dań pod­kre­śla już sam tytuł – sło­wo „bizar­ne” wywo­dzi się z fran­cu­skie­go i ozna­cza coś gro­te­sko­we­go i nie­uchwyt­ne­go. I takie wła­śnie jest każ­de z opo­wia­dań – peł­ne czar­ne­go humo­ru, gro­zy i fantastyki.

2. Mag­da­le­na Grze­bał­kow­ska „Kome­da. Oso­bi­ste życie jazzu”

Teraz kolej na książ­kę non-fic­tion. Bio­gra­fia Krzysz­to­fa Kome­dy, pol­skiej legen­dy jaz­zu, napi­sa­na przez Mag­da­le­nę Grze­bał­kow­ską, autor­kę bio­gra­fii Bek­siń­skich („Bek­siń­scy. Por­tret podwój­ny”) i księ­dza Jana Twar­dow­skie­go („Ksiądz Para­doks”), to nie tyl­ko genial­nie nakre­ślo­ny por­tret Kome­dy, ale tak­że całe­go poko­le­nia, dla któ­re­go wol­ność i jazz ści­śle się ze sobą łączy­ły. Kome­da był kom­po­zy­to­rem legen­dar­nej już koły­san­ki z fil­mu „Dziec­ko Rose­ma­ry” Roma­na Polań­skie­go. Owia­ny tajem­ni­cą, nie pisał dzien­ni­ków ani listów – prze­wa­ża­ją­ca część wie­dzy o nim pocho­dzi ze wspo­mnień jego żony, czę­sto sprzecz­nych ze wspo­mnie­nia­mi bli­skich zna­jo­mych czy przy­ja­ciół muzy­ka. „Kome­da. Oso­bi­ste życie jaz­zu” to ide­al­na pozy­cja zarów­no dla fanów jaz­zu, jak i dla tych, któ­rych fascy­nu­je kli­mat lat 70. ubie­głe­go wieku.

3. Chri­sto­phe Gal­fard „Wszech­świat w two­jej dłoni”

Wszech­świat w two­jej dło­ni” jest fascy­nu­ją­cą pozy­cją popu­lar­no­nau­ko­wą i świa­to­wym best­sel­le­rem poświę­co­nym histo­rii oraz tajem­ni­com kosmo­su. Gal­fard prze­ka­zu­je skom­pli­ko­wa­ną i zło­żo­ną wie­dzę w pro­sty, przy­jem­ny spo­sób. Astro­no­mia i fizy­ka w jego wyda­niu są dostęp­ne dla każ­de­go czy­tel­ni­ka łak­ną­ce­go wie­dzy na temat tego, co ota­cza go na co dzień. Kom­pen­dium wie­dzy stwo­rzo­ne przez auto­ra usa­tys­fak­cjo­nu­je zarów­no pasjo­na­tów kosmo­su czy fizy­ki, jak i zupeł­nych laików, któ­rzy chcie­li­by poznać wszech­świat od pod­staw. Chri­sto­phe Gal­fard, uczeń genial­ne­go Ste­phe­na Haw­kin­ga, zabie­ra czy­tel­ni­ków w nie­zwy­kłą podróż w naj­od­le­glej­sze i owia­ne tajem­ni­cą zaka­mar­ki nasze­go wszech­świa­ta, obja­śnia­jąc rzą­dzą­ce nim pra­wa przy­stęp­nym, obra­zo­wym językiem.

4. Anna Brze­ziń­ska „Cór­ki Wawelu”

Kolej­na książ­ka to „Cór­ki Wawe­lu” Anny Brze­ziń­skiej. Jest to zde­cy­do­wa­nie naj­dłuż­sza, bo prze­szło 800-stro­ni­co­wa, pozy­cja w tego­rocz­nej edy­cji akcji Czy­taj PL. Autor­ka przed­sta­wi­ła w niej losy i życie kobiet na dwo­rze ostat­nich Jagiel­lo­nów, poka­zu­jąc, że w kre­owa­nej przez męż­czyzn histo­rii to kobie­ty odgry­wa­ły naj­waż­niej­szą rolę. Boha­ter­ka­mi obszer­nej powie­ści są zarów­no szla­chet­nie uro­dzo­ne i uprzy­wi­le­jo­wa­ne posta­cie jak na przy­kład kró­lew­skie cór­ki, ale tak­że mieszcz­ki, bękar­ty czy trak­to­wa­ne jak nie­wol­ni­ce słu­żą­ce. „Cór­ki Wawe­lu” pory­wa­ją swo­im roz­ma­chem, pla­stycz­no­ścią opi­sów, a tak­że wier­nym odda­niem cza­sów, w jakich Brze­ziń­ska umie­ści­ła akcję powieści.

5. Woj­ciech Chmie­larz „Cie­nie”

Teraz kolej na kry­mi­nał. I to nie byle jaki kry­mi­nał – „Cie­nie” Woj­cie­cha Chmie­la­rza, lau­re­ata Nagro­dy Wiel­kie­go Kali­bru. Powieść to pią­ta część sagi kry­mi­nal­nej z Jaku­bem Mort­ką w roli głów­nej. Komi­sarz Mort­ka sta­je przed zada­niem roz­wi­kła­nia spra­wy podwój­ne­go mor­der­stwa – ofia­ry, mat­ka i cór­ka, zosta­ły zastrze­lo­ne z bro­ni pod­ko­mi­sa­rza Kocha­na, pry­wat­nie przy­ja­cie­la Mort­ki. Tym­cza­sem aspi­rant­ka Sucha pra­cu­je nad zebra­niem dowo­dów w spra­wie uwiecz­nio­ne­go na nagra­niu z ukry­tej kame­ry zbio­ro­we­go gwał­tu na mło­dym chło­pa­ku, któ­ry nie­dłu­go po tym zda­rze­niu popeł­nia samo­bój­stwo. Mort­ka i Sucha posta­na­wia­ją połą­czyć siły i wspól­nie roz­wią­zać obie spra­wy mają­ce ze sobą wię­cej wspól­ne­go, niż pozor­nie się wyda­je. Czy podwój­ne mor­der­stwo mat­ki i cór­ki oraz samo­bój­stwo bestial­sko zgwał­co­ne­go chło­pa­ka są ze sobą zwią­za­ne? Czy Kochan ma coś wspól­ne­go z pierw­szą ze zbrodni?

6. Anna Fic­ner-Ogo­now­ska „Okruch”

Okruch” Anny Fic­ner-Ogo­now­skiej jest peł­ną wzru­szeń i emo­cji opo­wie­ścią o miło­ści, wier­no­ści, sile dobra, sekre­tach i tajem­ni­cach. To pięk­na histo­ria dwój­ki ludzi, któ­rych uczu­cie naro­dzi­ło się zupeł­nie nie­ocze­ki­wa­nie, pozwa­la­jąc im odkryć siłę miło­ści. Wystar­czy­ło jed­no sło­wo, spoj­rze­nie, dotyk, by życie dwoj­ga ludzi odmie­ni­ło się o 180 stop­ni. Ona będzie mia­ła wresz­cie szan­sę poko­na­nia towa­rzy­szą­ce­go jej od daw­na stra­chu przed bli­sko­ścią. On odkry­je praw­dę o sobie i swo­jej rodzi­nie, praw­dę, któ­ra zde­cy­do­wa­nie za dłu­go pozo­sta­wa­ła w ukry­ciu. Czy począt­ko­wo sil­ne uczu­cie mię­dzy tym dwoj­giem przej­dzie nie­unik­nio­ną pró­bę cza­su? „Okruch” to powieść z pogra­ni­cza lite­ra­tu­ry oby­cza­jo­wej i romansu.

7. Remi­giusz Mróz „Hash­tag”

Hash­tag” to zaska­ku­ją­cy i mro­żą­cy krew w żyłach thril­ler Remi­giu­sza Mro­za, best­sel­le­ro­we­go pol­skie­go pisa­rza. Tesa, głów­na boha­ter­ka powie­ści, otrzy­mu­je nie­spo­dzie­wa­ną wia­do­mość o tym, że w pacz­ko­ma­cie cze­ka na nią prze­sył­ka. Ta wia­do­mość wyda­je się z począt­ku zwy­kłą pomył­ką – Tesa uni­ka wycho­dze­nia z domu, więc na pew­no nie zamó­wi­ła­by nicze­go do pacz­ko­ma­tu. Zacie­ka­wio­na tajem­ni­czą prze­sył­ką posta­na­wia ją ode­brać. Nie podej­rze­wa, że ta decy­zja oka­że się naj­gor­szą w jej życiu i pocią­gnie za sobą prze­ra­ża­ją­ce kon­se­kwen­cje. Dziw­na prze­sył­ka zbie­ga się w cza­sie z serią enig­ma­tycz­nych postów zamiesz­cza­nych w mediach spo­łecz­no­ścio­wych przez ludzi, któ­rzy uwa­ża­ni są za daw­no zaginionych.

8. Mark Bow­den „Polo­wa­nie na Escobara”

Polo­wa­nie na Esco­ba­ra” Mar­ka Bow­de­na to opo­wieść o naj­bar­dziej zna­nym baro­nie nar­ko­ty­ko­wym na całym świe­cie. Autor przed­sta­wił w swo­jej książ­ce praw­dzi­wą histo­rię budo­wa­nia koka­ino­wej potę­gi i wiel­kie­go koń­ca jed­ne­go z naj­bo­gat­szych i naj­bar­dziej wpły­wo­wych kry­mi­na­li­stów na świe­cie. Esco­bar w okre­sie naj­więk­szej świet­no­ści miał w swo­ich rękach 80% świa­to­we­go ryn­ku koka­iny, więk­szą cześć kolum­bij­skiej poli­cji, poli­ty­ków i dzien­ni­ka­rzy. Był tak potęż­ny, że przez dłuż­szy czas nikt nie był w sta­nie ani nad nim zapa­no­wać ani go poko­nać. Wokół życia i dzia­łal­no­ści Esco­ba­ra naro­sło wie­le legend, z któ­rych duża część, nawet tych naj­krwaw­szych, jest jak naj­bar­dziej praw­dzi­wa. Nazwi­sko przy­wód­cy kar­te­lu z Medel­lin jest zna­ne na całym świe­cie, a jego bio­gra­fia sta­ła się pod­sta­wą seria­lu „Nar­cos”.

9. Joan­na Jax „Zemsta i przebaczenie”

Zemsta i prze­ba­cze­nie. Naro­dzi­ny gnie­wu” to pierw­szy tom monu­men­tal­ne­go cyklu stwo­rzo­ne­go przez Joan­nę Jax. Autor­ka opo­wie­dzia­ła w nim histo­rię dwóch spo­krew­nio­nych męż­czyzn i ich dzie­ci. Mimo tego, że łączy ich ojciec, dzie­li ich pra­wie wszyst­ko – miej­sca zamiesz­ka­nia, sta­tus spo­łecz­ny, zain­te­re­so­wa­nia i poziom zamoż­no­ści. Przez dłu­gi czas nie wie­dzą o swo­im ist­nie­niu, jed­nak kie­dy dowia­du­ją się o sobie, zmie­nia się całe ich życie. „Zemsta i prze­ba­cze­nie” to opo­wieść o miło­ści, przy­jaź­ni, nie­na­wi­ści i zemście, a wszyst­ko to na tle histo­rii XX-wiecz­nej Europy.

10. Reni Eddo-Lod­ge „Dla­cze­go nie roz­ma­wiam już z bia­ły­mi o kolo­rze skóry”

Wszyst­ko zaczę­ło się od wpi­su, któ­ry w 2014 roku bry­tyj­ska blo­ger­ka i dzien­ni­kar­ka Reni Eddo-Lod­ge opu­bli­ko­wa­ła na Face­bo­oku. Wpis nosił tytuł „Dla­cze­go nie roz­ma­wiam już z bia­ły­mi o kolo­rze skó­ry”. Reni opi­sa­ła w nim, dla­cze­go nie ma już siły wyja­śniać bia­łym, jak czu­ją się oso­by o innym kolo­rze skó­ry, ani poru­szać tema­ty­ki rasi­zmu i róż­nic mię­dzy kolo­ro­wy­mi a bia­ły­mi. Książ­ka Eddo-Lod­ge wzbu­dzi­ła wie­le emo­cji, zarów­no pozy­tyw­nych, jak i nega­tyw­nych. Autor­ka pisze w niej o histo­rii rasi­zmu oraz kolo­nia­li­zmu, femi­ni­zmie z per­spek­ty­wy czar­nej kobie­ty, rasi­zmie struk­tu­ral­nym, a tak­że o swo­ich wła­snych doświadczeniach.

11. Dan Arie­ly „Potę­ga irracjonalności”

Potę­ga irra­cjo­nal­no­ści”, to kolej­na obok „Wszech­świa­ta w two­jej dło­ni” popu­lar­no­nau­ko­wa publi­ka­cja. Jej autor, Dan Arie­ly poru­sza tema­ty­kę podej­mo­wa­nia przez ludzi absur­dal­nych i cał­ko­wi­cie irra­cjo­nal­nych decy­zji. Tłu­ma­czy rów­nież, dla­cze­go postę­pu­je­my w taki, a nie inny spo­sób, dla­cze­go wybie­ra­my kon­kret­ne pro­duk­ty, wysi­la­my się, aby oszczę­dzać pie­nią­dze na jed­nej rze­czy, by chwi­lę póź­niej prze­pła­cić przy kup­nie kolej­nej. Ze spo­rą daw­ką uszczy­pli­we­go humo­ru i dużą wie­dzą przed­sta­wia czy­tel­ni­kom potę­gę irra­cjo­nal­no­ści, a tak­że jej zalety.

12. John Fla­na­gan „Zwia­dow­cy. Księ­ga 1. Ruiny Gorlanu”

Przy dobo­rze ksią­żek do akcji Czy­taj PL nie zapo­mnia­no tak­że o młod­szych czy­tel­ni­kach. Dla nich ide­al­ną pro­po­zy­cją będzie powieść „Ruiny Gor­la­nu” Joh­na Fla­na­ga­na będą­ca pierw­szą czę­ścią świet­ne­go best­sel­le­ro­we­go cyklu „Zwia­dow­cy”. Głów­nym boha­te­rem książ­ki jest pięt­na­sto­let­ni Will, któ­ry marzy o tym, aby w przy­szło­ści zostać ryce­rzem. Nie­ste­ty drob­na budo­wa chłop­ca nie poma­ga mu w nauce zawo­du i wła­da­niu mie­czem. Will tra­fia pod opie­kę Hal­ta, enig­ma­tycz­ne­go i ponu­re­go zwia­dow­cy, któ­ry uczy go swo­je­go fachu. Owia­ni legen­dą zwia­dow­cy mają podob­no do czy­nie­nia z mrocz­ną magią. Potra­fią też sta­wać się nie­wi­dzial­ni. Zanim jed­nak Will zosta­nie jed­nym z nich, cze­ka go trud­na i dłu­ga droga.

Mamy nadzie­ję, że przy­bli­ża­jąc pokrót­ce tema­ty­kę znaj­du­ją­cych się w akcji ksią­żek, cho­ciaż odro­bi­nę uła­twi­li­śmy wam wybór. Akcja dopie­ro co ruszy­ła, więc prze­czy­ta­nie bądź wysłu­cha­nie kil­ku pozy­cji z listy jest jak naj­bar­dziej moż­li­we. Uda­nej lektury!

Mar­ty­na Gancarczyk

Czy­taj PL

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy