Ekranizacje Zapowiedzi

Twórcy prequela Gry o Tron obsadzają kolejne główne role

House of the Dra­gon to nowa pro­duk­cja osa­dzo­na w wykre­owa­nym przez Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na uni­wer­sum. Two­rzo­ny na zle­ce­nie HBO serial opo­wie o wyda­rze­niach roz­gry­wa­ją­cych się trzy­sta lat przed tymi zna­ny­mi z Gry o tron, tele­wi­zyj­ne­go hitu ekra­ni­zu­ją­ce­go powie­ści skła­da­ją­ce się na sagę Pie­śni lodu i ognia. Trwa nabór akto­rów do pro­jek­tu. HBO poin­for­mo­wa­ło o obsa­dze­niu kolej­nych trzech głów­nych ról.

Serial sku­pi się na histo­rii rodu Tar­ga­ry­enów, zwłasz­cza zaś na tym jej eta­pie, któ­ry dopro­wa­dził do nie­sław­nej woj­ny domo­wej, okre­śla­nej póź­niej Tań­cem Smo­ków. Zgod­nie z tym zało­że­niem fabu­ła będzie krę­cić się wokół pię­ciu głów­nych posta­ci: aktu­al­nie panu­ją­ce­go kró­la Vise­ry­sa, jego cór­ki z pierw­sze­go mał­żeń­stwa – księż­nicz­ki Rha­eny­ry, dru­giej żony – Ali­cent High­to­wer, młod­sze­go bra­ta wład­cy – księ­cia Daemo­na i lor­da Cor­ly­sa Velaryona.

Dotych­czas obsa­dzo­na była tyl­ko rola kró­la Vise­ry­sa Tar­ga­ry­ena. W potęż­ne­go wład­cę wcie­li się Pad­dy Con­si­di­ne (Out­si­der, Peaky Blin­ders). Do obsa­dy dołą­czy­ło wła­śnie tro­je kolej­nych akto­rów. Pięk­ną i nie­bez­piecz­ną Ali­cent High­to­wer zagra Oli­via Cooke (Play­er One, Nowo­cze­sna miłość), w roli księż­nicz­ki Rha­eny­ry, w któ­rej żyłach pły­nie czy­sta valy­riań­ska krew, wystą­pi Emma D’Ar­cy (Wan­der­lust, Poszu­ki­wa­cze praw­dy), a księ­ciem Daemo­nem, nie­zrów­na­nym wojow­ni­kiem i jeźdź­cem smo­ków, został Matt Smith (The Crown, Dok­tor Who).

Pierw­szy sezon seria­lu będzie skła­dał się z dzie­się­ciu odcin­ków. Twór­ca­mi House of the Dra­gon są Geo­r­ge R.R. Mar­tin, Ryan Con­dal i Migu­el Sapoch­nik. Ten ostat­ni peł­ni rów­nież funk­cję głów­ne­go reżysera.

Serial zade­biu­tu­je na HBO praw­do­po­dob­nie w 2022 roku.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy