Aktualności Ekranizacje

Prequel Gry o tron z datą premiery!

Fani Tar­ga­ry­enów i ich smo­ków mogą ode­tchnąć z ulgą. Pre­qu­el histo­rii ma ujrzeć świa­tło dzien­ne w 2022 roku.

House of Dra­gon” (Dom smo­ka) to 10-odcin­ko­wy serial, któ­ry będzie bazo­wać na książ­ce “Ogień i krew” Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na. Akcja będzie się roz­gry­wać na 300 lat przed histo­rią zna­ną z “Pie­śni Lodu i Ognia” oraz seria­lu HBO, któ­ry śle­dzi­li­śmy przez ostat­nie lata. W pro­duk­cję zaan­ga­żo­wa­ny jest sam pisarz, któ­ry stwo­rzy sce­na­riusz wspól­nie z Ryanem Con­da­lem. Reży­se­ru­je Migu­el Sapoch­nik, któ­ry pra­co­wał nad 6 odcin­ka­mi “Gry o tron (“Dzwo­ny”, “Dłu­ga Noc”, “Wichry zimy”, “Bitwa bękar­tów”, “Har­dho­me”, “Dar”), a tak­że nad seria­la­mi taki­mi jak “Alte­red Car­bon”, “Iron Fist”, “Masters of Sex”, “Ban­shee” czy “Frin­ge”.

To szef pro­gra­mo­wy sta­cji HBO, Casey Bloys, poin­for­mo­wał o spo­dzie­wa­nej dacie pre­mie­ry, infor­mu­jąc jed­no­cze­śnie, że zosta­ły zawie­szo­ne pra­ce nad pozo­sta­ły­mi seria­la­mi roz­gry­wa­ją­cy­mi się w świe­cie “Gry o tron”. Przy­po­mnij­my, że pier­wot­nie mia­ło ich powstać pięć.

Wia­do­mo, o czym miał opo­wia­dać jeden z nich. “Dłu­ga Noc” mia­ła roz­gry­wać się 8 tysię­cy lat wcze­śniej i sku­piać się na Bia­łych Wędrow­cach. Został zre­ali­zo­wa­ny nawet pilot seria­lu. Nie zna­ny jest ofi­cjal­ny powód anu­lo­wa­nia pro­duk­cji, ale mówi się o prze­kro­cze­niu budże­tu i kon­flik­tach na planie.

Ogień i krew”, czy­li książ­ka, na któ­rej bazo­wać będzie “Dom smo­ka”, napi­sa­na jest w for­mie kro­ni­ki spi­sa­nej przez arcy­ma­este­ra z Cyta­de­li. Opo­wia­da o losach rodu Tar­ga­ry­enów, rodzi­ny smo­czych lor­dów, któ­ra prze­trwa­ła zagła­dę Valy­rii, a następ­nie pod­bi­ła Weste­ros, m.in. o Aego­nie Zdo­byw­cy, któ­ry stwo­rzył Żela­zny Tron, a tak­że o Tań­cu Smo­ków – woj­nie domo­wej, któ­ra w dużej mie­rze przy­cza­iła się do wymar­cia smo­ków oraz nie­mal poło­ży­ła kres dynastii.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy