Ekranizacje Zapowiedzi

Serialowa adaptacja Zaginionego symbolu Dana Browna jest w produkcji

Zagi­nio­ny sym­bol to trze­cia powieść Dana Brow­na o przy­go­dach pro­fe­so­ra Uni­wer­sy­te­tu Harvar­da, bły­sko­tli­we­go histo­ry­ka i spe­cja­li­sty w dzie­dzi­nie iko­no­gra­fii Rober­ta Lang­do­na. Pier­wot­nie mia­ła zostać zekra­ni­zo­wa­na wzo­rem pozo­sta­łych ksią­żek ame­ry­kań­skie­go pisa­rza jako film, osta­tecz­nie zapa­dła decy­zja o pro­duk­cji seria­lu. Pilo­ta­żo­wy odci­nek zebrał bar­dzo pozy­tyw­ne opi­nie, co zapew­ni­ło wła­śnie pro­jek­to­wi zie­lo­ne świa­tło do dal­szych prac.

Pilot wywarł ogrom­ne wra­że­nie na zespo­le. Ma gigan­tycz­ny poten­cjał, żeby stać się praw­dzi­wym hitem. Posta­no­wi­li­śmy prze­nieść pro­duk­cję na plat­for­mę Peacock, by dać pro­jek­to­wi wszel­ką szan­sę odnie­sie­nia suk­ce­su, powie­dzia­ła Susan Rovner z NBCU­ni­ver­sal Tele­vi­sion and Streaming.

Peacock to popu­lar­na w Sta­nach Zjed­no­czo­nych plat­for­ma z fil­ma­mi i seria­la­mi na żąda­nie, nale­żą­ca do sie­ci tele­wi­zyj­nej NBC. To wła­śnie tam zade­biu­tu­je seria­lo­wa adap­ta­cja Zagi­nio­ne­go sym­bo­lu. Póki co nie ma infor­ma­cji, na jakich plat­for­mach pro­duk­cja będzie do obej­rze­nia poza tere­nem USA.

Serial będzie nosił tytuł Dan Brown’s Lang­don. Nad sce­na­riu­szem w opar­ciu o Zagi­nio­ny sym­bol pra­cu­ją Dan Dwor­kin i Jay Beat­tie. Twór­cy otwar­cie mówią, że pro­jekt cał­ko­wi­cie zała­mu­je chro­no­lo­gię powie­ścio­wej serii. O ile akcja Zagi­nio­ne­go sym­bo­lu toczy się po wyda­rze­niach zna­nych z Anio­łów i demo­nów oraz Kodu Leonar­da da Vin­ci, tak serial zabie­rze nas w prze­szłość i opo­wie o pery­pe­tiach mło­de­go Lang­do­na. Dzię­ki spryt­ne­mu zabie­go­wi nikt nie powi­nien raczej narze­kać na brak Toma Hank­sa w obsadzie.

W seria­lu w Rober­ta Lang­do­na wcie­li się Ash­ley Zuker­man, zna­ny cho­ciaż­by z roli Char­lie­go Isa­ac­sa w fil­mie Pro­jekt Man­hat­tan. Poza nim w pro­duk­cji wystą­pią mię­dzy inny­mi: Valo­rie Cur­ry, Suma­lee Mon­ta­no, Rick Gon­za­lez, Eddie Izzard i Beau Knapp.

Dan Brown jest w pro­jekt zaan­ga­żo­wa­ny jako pro­du­cent wyko­naw­czy. Moż­na się rów­nież domy­ślać, że do jego obo­wiąz­ków nale­ża­ły kon­sul­ta­cje koncepcyjne.

Jestem nie­zmier­nie pod­eks­cy­to­wa­ny, mogąc ponow­nie pra­co­wać z Ronem i Bria­nem nad kolej­nym pro­jek­tem zwią­za­nym z Lang­do­nem. Od dłuż­sze­go cza­su chcie­li­śmy zaadap­to­wać Zagi­nio­ny sym­bol. Jestem wdzięcz­ny, że CBS Stu­dios, Ima­gi­ne Tele­vi­sion Stu­dios, Uni­ver­sal Tele­vi­sion i Peacock zde­cy­do­wa­ły się połą­czyć siły, żeby uczy­nić tę pro­duk­cję rze­czy­wi­sto­ścią. Dan Dwor­kin i Jay Beat­tie napi­sa­li feno­me­nal­ny i urze­ka­ją­cy sce­na­riusz, a obsa­da i reali­za­cja są po pro­stu dosko­na­łe, sko­men­to­wał Dan Brown.

źró­dło deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy