Aktualności

Grupa autorów wycofała się z udziału w Targach Książki we Frankfurcie z powodu obecności prawicowych radykałów

W zeszły week­end odby­ły się Tar­gi Książ­ki we Frank­fur­cie nad Menem. To obec­nie naj­więk­sza tego typu impre­za na świe­cie, któ­rej histo­ria się­ga aż do cza­sów póź­ne­go śre­dnio­wie­cza. Nie­ste­ty tego­rocz­na edy­cja tego bar­dzo waż­ne­go świę­ta czy­tel­ni­ków nie obe­szła się bez kon­tro­wer­sji. Jesz­cze przed star­tem wyda­rze­nia kil­ko­ro auto­rów zre­zy­gno­wa­ło z udzia­łu w tar­gach z powo­dów, moż­na powie­dzieć, poli­tycz­nych i poglądowych.

Jasmi­na Kuhn­ke, nie­miec­ka autor­ka pro­gra­mów kome­dio­wych i aktyw­na dzia­łacz­ka na rzecz ruchów anty­ra­si­stow­skich, mia­ła poja­wić się na Tar­gach Książ­ki we Frank­fur­cie w związ­ku z powie­ścio­wym debiu­tem. Jed­nak 18 paź­dzier­ni­ka poin­for­mo­wa­ła obser­wu­ją­cych na Twit­te­rze, że z przy­kro­ścią musi zre­zy­gno­wać z udzia­łu w wyda­rze­niu. Powo­dem jej decy­zji było to, że na tar­gach pro­mo­wa­ne mia­ły być skraj­nie pra­wi­co­we publikacje.

Jasmi­na Kuhn­ke przed impre­zą dowie­dzia­ła się, że obok sce­ny, na któ­rej mia­ła brać udział w pane­lu dys­ku­syj­nym, swo­je sto­isko ma pra­wi­co­wy rady­kał Phi­lip Ste­in, zało­ży­ciel wydaw­nic­twa Jun­geu­ro­pa. „Washing­ton Post” pisa­ło, że męż­czy­zna miał wcze­śniej nawo­ły­wać do depor­ta­cji Jasmi­ny Kuhnke.

Autor­ka w tro­sce o swo­je wła­sne bez­pie­czeń­stwo wyco­fa­ła się z udzia­łu w targach.

Jest dla mnie nie do pomy­śle­nia, że tar­gi książ­ki nie­ustan­nie pozwa­la­ją pra­wi­co­wym eks­tre­mi­stom wysta­wiać się na impre­zie. Z tego wła­śnie powo­du oraz przez fakt, że jako kobie­ta o odmien­nym kolo­rze skó­ry jestem zagro­żo­na przez tych eks­tre­mi­stów, nie ima­łam inne­go wyj­ścia jak zboj­ko­to­wać tar­gi, powie­dzia­ła Jasmi­na Kuhnke.

Po wyda­niu oświad­cze­nia do pro­te­stu Jasmi­ny Kuhn­ke przy­łą­czy­li się inni. Z udzia­łu w tar­gach za jej przy­kła­dem zre­zy­gno­wa­li pisa­rze Nike­ata Thomp­son, Anna­bel­le Man­deng i Ric­car­do Simo­net­ti. Współ­pra­cę z orga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia zerwa­ła restau­ra­cja Das Herz von Frank­furt. Rów­nież Cen­trum Edu­ka­cyj­ne Anny Frank wyra­zi­ło popar­cie dla Jasmi­ny Kuhnke.

Z kolei orga­ni­za­to­rzy tar­gów wyda­li oświad­cze­nie, w któ­rym pod­kre­śli­li, że są odda­ni wol­no­ści sło­wa, w związ­ku z czym każ­dy dzia­ła­ją­cy w gra­ni­cach pra­wa wydaw­ca może brać udział w wyda­rze­niu i jego poglą­dy, nawet te kon­tro­wer­syj­ne, nie mogą być powo­dem zaka­zu uczestnictwa.

źró­ło washigntonpost

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy