Sprawdzasz tag

book fair frankfurt

Aktualności

Grupa autorów wycofała się z udziału w Targach Książki we Frankfurcie z powodu obecności prawicowych radykałów

W zeszły week­end odby­ły się Tar­gi Książ­ki we Frank­fur­cie nad Menem. To obec­nie naj­więk­sza tego typu impre­za na świe­cie, któ­rej histo­ria się­ga aż do cza­sów póź­ne­go śre­dnio­wie­cza. Nie­ste­ty tego­rocz­na edy­cja tego bar­dzo waż­ne­go świę­ta czy­tel­ni­ków nie obe­szła się bez kon­tro­wer­sji. Jesz­cze przed star­tem wyda­rze­nia kil­ko­ro auto­rów zre­zy­gno­wa­ło z udzia­łu w tar­gach z powo­dów, moż­na powie­dzieć, poli­tycz­nych i poglą­do­wych. Czy­taj dalej

-->