Ciekawostki

Na musical o Wiedźminie wybierzemy się we wrześniu!

15 wrze­śnia 2017 roku w Teatrze Muzycz­nym w Gdy­ni odbę­dzie się pre­mie­ra musi­ca­lu “Wiedź­min” będą­ce­go adap­ta­cją twór­czo­ści Andrze­ja Sap­kow­skie­go. Reży­se­ru­je Woj­ciech Kościelniak.

Za sce­no­gra­fię odpo­wia­dać będzie Damian Styr­na, tek­sty pio­se­nek napi­sze Rafał Dzi­wisz, a muzy­kę skom­po­nu­je Piotr Dziu­bek. Kościel­niak ma doświad­cze­nie w reży­se­rii musi­ca­li, odpo­wia­dał m.in. za “Bal w ope­rze”, “Lal­kę” czy “Chło­pów”. Choć głów­na siła spek­ta­klu ma bazo­wać na auto­rach, to wzbo­ga­co­ny zosta­nie on nowo­cze­sny­mi technologiami.

Obec­nie trwa casting do ról Geral­ta z Rivii oraz Ciri.

W przy­pad­ku Wiedź­mi­na (Geral­ta z Rivii) zapra­sza­my bar­dzo dobrze śpie­wa­ją­cych akto­rów (nie ama­to­rów) mię­dzy 25 a 45 rokiem życia, spraw­nych aktor­sko, rucho­wo, wyspor­to­wa­nych, wyso­kich, dys­po­zy­cyj­nych od począt­ku lute­go do dnia pre­mie­ry oraz w ter­mi­nach eks­plo­ata­cji przed­sta­wień. Zna­jo­mość języ­ka pol­skie­go wyma­ga­na na pozio­mie śred­nim (moż­na grać z wyczu­wal­nym obcym akcen­tem).  Na castin­gu wyma­ga­na będzie pre­zen­ta­cja tek­stu oraz pio­sen­ki- mate­ria­ły do pobra­nia poniżej.

W przy­pad­ku roli Ciri zapra­sza­my dziew­czyn­ki (6–10 lat). Bar­dzo dobrze śpie­wa­ją­ce, odważ­ne, rezo­lut­ne, komu­ni­ka­tyw­ne, mile widzia­ne doświad­cze­nie aktor­skie. Na castin­gu wyma­ga­na będzie pre­zen­ta­cja tek­stu (do pobra­nia poni­żej) oraz dowol­nej piosenki.

Na castin­gi moż­na zgła­szać się tutaj.

Dwa tomy opo­wia­dań oraz pię­cio­to­mo­wa saga o wiedź­mi­nie z Rivii to chy­ba naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ne tek­sty pol­skiej fan­ta­sty­ki. Stwo­rzo­na przez Andrze­ja Sap­kow­skie­go postać Geral­ta zjed­na­ła sobie ser­ca fanów w róż­nym wie­ku i – cze­go dowo­dzą kolej­ne wzno­wie­nia – wciąż zysku­je nowych zwo­len­ni­ków. Wiedź­min jest mutan­tem stwo­rzo­nym w wyni­ku eks­pe­ry­men­tów, mają­cym chro­nić ludz­kość przed potwo­ra­mi, jed­nak z cza­sem sta­je przed pyta­niem, czy naj­gor­szy­mi potwo­ra­mi nie są ludzie. Opo­wieść roz­gry­wa się w awan­tur­ni­czym, para­śre­dnio­wiecz­nym szta­fa­żu, jed­no­cze­śnie bawiąc czy­tel­ni­ka inter­tek­stu­al­no­ścią. Postać Bia­łe­go Wil­ka dodat­ko­wo roz­pro­pa­go­wa­ły na całym świe­cie gry autor­stwa stu­dia CD Pro­ject RED.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy