Aktualności

Hel 3 – ekskluzywny fragment najnowszej powieści Jarosława Grzędowicza!

Pamię­ta­cie, że Fabry­ka Słów szy­ku­je dla Was pre­mie­ro­wy tekst Jaro­sła­wa Grzę­do­wi­cza, “Hel 3”? Jeśli zasta­na­wia­cie się, cze­go spo­dzie­wać się po tej, zupeł­nie odręb­nej i zamknię­tej w jed­nym tomie histo­rii, mam dla Was dobre wie­ści – poni­żej znaj­dzie­cie uni­ka­to­wy frag­ment powie­ści. Pre­mie­ra 15 lutego!


Rok 2035. Na Księ­ży­cu znaj­du­ją się zło­ża nie­zwy­kłe­go pier­wiast­ka, któ­re­go dwie cię­ża­rów­ki były­by w sta­nie zapew­nić ener­gię elek­trycz­ną dla całe­go USA na rok. Infor­ma­cją i kul­tu­rą rzą­dzą iwen­cia­rze, któ­rzy wypar­li dzien­ni­kar­stwo, zaś kon­cer­ny i rzą­dy hodu­ją miliar­dy bez­re­flek­syj­nych kon­su­men­tów. Świat stoi na kra­wę­dzi kon­flik­tu, a iwen­ciarz z zasa­da­mi wie­rzy, że odpo­wied­nia infor­ma­cja potra­fi zmie­nić świat…

CZYTAJ DALEJ NA NASTĘPNEJ STRONIE!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy