Sprawdzasz tag

Harda

Aktualności

Harda Elżbiety Cherezińskiej już w Stanach Zjednoczonych

Pra­wie trzy lata minę­ły od cza­su, kie­dy ame­ry­kań­skie wydaw­nic­two Tor, nale­żą­ce do gru­py Mac­mil­lan, kupi­ło pra­wa do prze­tłu­ma­cze­nia na angiel­ski i wyda­nia w Sta­nach Zjed­no­czo­nych dwu­to­mo­wej fabu­la­ry­zo­wa­nej serii histo­rycz­nej o życiu Świę­to­sła­wy, cór­ki Miesz­ka I, sio­stry Bole­sła­wa Chro­bre­go. Pierw­sza część Har­dej uka­za­ła się wła­śnie w USA pod tytu­łem The Widow Queen. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Harda i Królowa – dwa bestsellerowe tytuły Elżbiety Cherezińskiej – zostaną wydane na rynku anglojęzycznym

Jak infor­mu­je wydaw­nic­two ZYSK i S‑KA pra­wa do do anglo­ję­zycz­ne­go wyda­nia dwóch best­sel­le­ro­wych tytu­łów „kró­lo­wej współ­cze­snej powie­ści histo­rycz­nej” – Elż­bie­ty Che­re­ziń­skiej – naby­ło  Wydaw­nic­two Tor, któ­re jest czę­ścią mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py wydaw­ni­czej Mac­mil­lan. Czy­taj dalej

-->