Aktualności

Harda Elżbiety Cherezińskiej już w Stanach Zjednoczonych

Pra­wie trzy lata minę­ły od cza­su, kie­dy ame­ry­kań­skie wydaw­nic­two Tor, nale­żą­ce do gru­py Mac­mil­lan, kupi­ło pra­wa do prze­tłu­ma­cze­nia na angiel­ski i wyda­nia w Sta­nach Zjed­no­czo­nych dwu­to­mo­wej fabu­la­ry­zo­wa­nej serii histo­rycz­nej o życiu Świę­to­sła­wy, cór­ki Miesz­ka I, sio­stry Bole­sła­wa Chro­bre­go. Pierw­sza część Har­dej uka­za­ła się wła­śnie w USA pod tytu­łem The Widow Queen.

Elż­bie­ta Che­re­ziń­ska, posił­ku­jąc się frag­men­ta­rycz­ny­mi zapi­ska­mi na temat Świę­to­sła­wy, posta­wi­ła sobie za cel opo­wie­dzieć histo­rię nie­zwy­kłej kobie­ty, któ­ra, mimo że ojciec zgo­to­wał jej los pion­ka w ukła­dzie soju­szy, dzię­ki nie­prze­jed­na­nej ambi­cji zaszła o wie­le dalej niż kto­kol­wiek by przypuszczał.

Prze­mknę­ła przez kro­ni­ki nie­zau­wa­żo­na wła­śnie przez tę frag­men­ta­rycz­ność ujęć, ale tak­że dla­te­go, że żaden z kro­ni­ka­rzy nie zapi­sał jej imie­nia. Dla nich waż­niej­si byli jej mężo­wie, ojciec, brat, syno­wie, czy­li wojow­ni­cy i wład­cy. Ale jest odwrot­nie – to ona, Świętosława/Sigrida, spa­ja histo­rie wie­lu męż­czyzn. Oni byli jedy­nie frag­men­ta­mi jej życia, epi­zo­da­mi w epic­kiej opo­wie­ści o niej. To, co do tej pory wyda­wa­ło się nie­po­wią­za­ny­mi ze sobą incy­den­ta­mi w dzie­jach kil­ku kró­lestw, dosta­je nić prze­wod­nią – Świętosławę/Sigridę, spraw­czą oś zda­rzeń – i zmie­nia per­spek­ty­wę patrze­nia na tę, nagle wspól­ną, część histo­rii Pol­ski, Skan­dy­na­wii, Anglii mię­dzy rokiem 985 a 1017, tłu­ma­czy­ła Elż­bie­ta Che­re­ziń­ska „Wybor­czej”.

Za prze­kład Har­dej na język angiel­ski odpo­wia­da Maya Zakrzew­skiej-Pim. Wydaw­nic­two Zysk i S‑ka pochwa­li­ło się, że Oprah Win­frey umie­ści­ła w grud­niu tę książ­kę na liście naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych powie­ści 2021.

Dro­dzy! Dzi­siaj Har­da rodzi się w Sta­nach. Tron na okład­ce cze­ka, aż usią­dzie na nim kró­lo­wa, któ­ra świę­te mia­ła tyl­ko imię. Dzię­ki wspa­nia­łe­mu prze­kła­do­wi Maya Zakrzew­ska-Pim przed ame­ry­kań­ski­mi czy­tel­nicz­ka­mi i czy­tel­ni­ka­mi przy­go­da z naszą pierw­szą kró­lew­ską dyna­stią. Pia­sto­wie! Po tysiącu lat cze­ka­ją kolej­ne lądy do zdo­by­cia!, ogło­si­ła rado­sną wieść na swo­im pro­fi­lu na Face­bo­oku Elż­bie­ta Cherezińska.

Dro­dzy! Dzi­siaj Har­da rodzi się w Sta­nach. Tron na okład­ce cze­ka, aż usią­dzie na nim kró­lo­wa, któ­ra świę­te mia­ła tylko…

Opu­bli­ko­wa­ny przez Elż­bie­tę Che­re­ziń­ską Wto­rek, 6 kwiet­nia 2021

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy