Ekranizacje

Ekranizacja Mrocznej Wieży na ekranach w lipcu. Pierwszy plakat!

Zna­my już ofi­cjal­ny pla­kat fil­mu “Mrocz­na Wie­ża”. Jego układ jest nie­ty­po­wy – świat zapre­zen­to­wa­ny jest do góry noga­mi, a jasny kształt pośrod­ku pre­zen­tu­je zarys wie­ży. W gór­nej czę­ści pla­ka­tu widzi­my Czło­wie­ka w czer­ni, a na dole (nie­od­wró­ce­ni) znaj­du­ją się Roland i Jake. 

Mrocz­na Wie­ża to naj­gło­śniej­szy cykl powie­ścio­wy kró­la gro­zy Ste­phe­na Kin­ga, uwa­ża­ny przez same­go auto­ra za jego magnum opus. W cyklu skła­da­ją­cym się z 8 powie­ści, poja­wia­ją się posta­cie, świa­ty i nawią­za­nia do innych ksią­żek tego autora.

Cykl opo­wia­da histo­rię Rolan­da Descha­ina, któ­re­go celem życio­wym jest dotar­cie do tytu­ło­wej Mrocz­nej Wie­ży, mitycz­ne­go budyn­ku, któ­ry może być isto­tą całe­go ist­nie­nia, znaj­du­ją­ce­go się w cen­trum wszyst­kich świa­tów. Roland jest ostat­nim żyją­cym człon­kiem brac­twa rycer­skie­go zna­ne­go jako rewol­we­row­cy. Począt­ko­wo boha­ter jest bar­dzo tajem­ni­czy, nie zna­my nawet jego wie­ku, jed­nak­że wraz z roz­wo­jem histo­rii pozna­je­my jego histo­rię i przy­czy­ny jego podró­ży. Na swej dro­dze poma­ga napo­tka­nym ludziom w imię kodek­su hono­ro­we­go zwa­ne­go Dro­gą Elda, jest tak­że zmu­szo­ny do doko­ny­wa­nia wie­lu trud­nych wybo­rów, takich jak wybór pomię­dzy życiem przy­ja­cie­la a kon­ty­nu­owa­niem podró­ży do Wieży.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy