Sprawdzasz tag

Przenośne drzwi

Ekranizacje Zapowiedzi

W Australii kręcona jest właśnie ekranizacja Przenośnych drzwi Toma Holta

Tom Holt to bry­tyj­ski pisarz, któ­re­go spe­cjal­no­ścią są peł­ne humo­ru powie­ści fan­ta­stycz­ne, w któ­rych czę­sto wyko­rzy­stu­je moty­wy mito­lo­gicz­ne i histo­rycz­ne. Na swo­im kon­cie ma ponad trzy­dzie­ści ksią­żek wpi­su­ją­cych się w ten gatu­nek. Aktu­al­nie trwa­ją pra­ce nad prze­ło­że­niem jed­nej z nich na medium fil­mo­we. Jeśli się uda, może­my dostać dobrą serię kome­dii fan­ta­stycz­nych, bo Prze­no­śne drzwi to otwar­cie cyklu o skry­wa­ją­cej licz­ne sekre­ty kor­po­ra­cji J.W. Wells. Czy­taj dalej

-->