Aktualności

Drastyczny spadek sprzedaży ebooków

Wydaw­cy posia­da­ją­cy kon­tro­lę nad cena­mi ebo­oków spo­tka­li się w Sta­nach Zjed­no­czo­nych z ogrom­nym nie­po­wo­dze­niem – od kil­ku lat cią­ży na nich jakaś klą­twa, ale nie jest to jedy­ny rynek, na któ­rym widzi się spa­dek przy­cho­dów. W Wiel­kiej Bry­ta­nii czy­tel­ni­cy rów­nież kupu­ją mniej.

Zgod­nie z UK Publi­shers Asso­cia­tion sprze­daż ebo­oków spa­dła o 7% w ska­li roku, co wią­że się też ze spad­kiem przy­cho­dów wydaw­ców han­dlo­wych (spa­dek o 19%). Dla kon­tra­stu przy­cho­dy cyfro­we dla edu­ka­cji i wydaw­ców English Lan­gu­age Teaching wzro­sły i to aż o 32 %, podob­nie jak przy­cho­dy aka­de­mic­kie (o 9 %).

Teo­re­tycz­nie spa­dek w sprze­da­ży ebo­oków jest dobro­dziej­stwem dla prze­my­słu dru­kar­skie­go. Sprze­daż nor­mal­nych ksią­żek wzro­sła w pierw­szych 6 mie­sią­cach tego roku o 1%. Pro­ble­my ze sprze­da­żą ebo­oków roz­po­czę­ły się 2 lata temu, gdy głów­ni wydaw­cy zaczę­li kon­tro­lo­wać ceny, któ­re wzro­sły o ponad 30%.

źródło: goodereader.com

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy