Aktualności

Zmarł autor popularnych pulpowych horrorów Guy N. Smith

Guy N. Smith na swo­im kon­cie ma ponad tysiąc opo­wia­dań i arty­ku­łów, pisał thril­le­ry, książ­ki fak­to­gra­ficz­ne, two­rzył w nur­cie lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej, a nawet ero­tycz­nej, ale naj­bar­dziej zna­ny był ze swo­ich pul­po­wych hor­ro­rów, któ­rych popeł­nił oko­ło sie­dem­dzie­się­ciu. Według nie­ofi­cjal­nych infor­ma­cji bry­tyj­ski pisarz zmarł 24 grud­nia. Miał 81 lat.

Guy N. Smith pisar­skie­go bak­cy­la zła­pał bar­dzo wcze­śnie dzię­ki sta­ra­niom mat­ki. Pierw­sze opo­wia­da­nie opu­bli­ko­wał w wie­ku dwu­na­stu lat w „The Tet­ten­hall Obse­rver”. Na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej infor­mo­wał, że zanim ukoń­czył 17 lat dru­kiem uka­za­ło się kolej­nych 55 historii.

W latach 60. i 70., zafa­scy­no­wa­ny tema­ty­ką polo­wań i bro­ni, pisy­wał przede wszyst­kim dla maga­zy­nów spor­to­wych. Jed­no­cze­śnie pra­co­wał w ban­ko­wo­ści, zgod­nie z rodzin­ną tra­dy­cją. Robił jed­nak wszyst­ko, żeby tę pra­cę porzu­cić. W 1972 otwo­rzył sklep z uży­wa­ny­mi książkami.

Pierw­szy hor­ror napi­sał w latach 70., kie­dy lite­ra­tu­ra pul­po­wa prze­ży­wa­ła ponow­ny roz­kwit. Książ­ka Were­wolf by Moon­li­ght uka­za­ła się w 1974, docze­ka­ła się dwóch kon­ty­nu­acji. Guy N. Smith wspo­mi­nał jed­nak, że to wyda­na w 1976 Noc kra­bów pozwo­li­ła mu okre­ślać sie­bie jako peł­no­praw­ne­go pisa­rza. Seria o mor­der­czych sko­ru­pia­kach docze­ka­ła się sied­miu powie­ścio­wych kon­ty­nu­acji, z któ­rych ostat­nia uka­za­ła się w zeszłym roku, licz­nych opo­wia­dań, komik­sów, a nawet fil­mo­wej ekranizacji.

Nigdy nie prze­stał pisać, two­rzył aż do swo­jej śmier­ci 24 grudnia.

źró­dło: scifibulletin

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy