Sprawdzasz tag

Guy N. Smith

Aktualności

Zmarł autor popularnych pulpowych horrorów Guy N. Smith

Guy N. Smith na swo­im kon­cie ma ponad tysiąc opo­wia­dań i arty­ku­łów, pisał thril­le­ry, książ­ki fak­to­gra­ficz­ne, two­rzył w nur­cie lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej, a nawet ero­tycz­nej, ale naj­bar­dziej zna­ny był ze swo­ich pul­po­wych hor­ro­rów, któ­rych popeł­nił oko­ło sie­dem­dzie­się­ciu. Według nie­ofi­cjal­nych infor­ma­cji bry­tyj­ski pisarz zmarł 24 grud­nia. Miał 81 lat. Czy­taj dalej

-->