Sprawdzasz tag

Matras

Aktualności

Zorganizowana grupa przestępcza działała na szkodę sieci księgarń Matras. Jej dawny prezes oskarżony o prowadzenie gangu

Byłe­go sze­fa Matra­sa cze­ka pro­ces. Jerzy K. został oskar­żo­ny o 19 prze­stępstw, w tym o wyłu­dza­nie kre­dy­tów, oszu­stwa, kie­ro­wa­nie zor­ga­ni­zo­wa­ną gru­pą prze­stęp­czą oraz pra­nie brud­nych pie­nię­dzy. „Puls Biz­ne­su” infor­mu­je, że na ławie oskar­żo­nych zasią­dzie wraz z nim aż 13 osób. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Księgarnia internetowa Matras.pl wraca do życia

Histo­ria dro­gi na dno fir­my Matras S.A. jest już wszyst­kim dobrze zna­na. Pozo­sta­ły teraz jedy­nie dłu­gi wobec kon­tra­hen­tów, zagu­bie­nie pra­cow­ni­ków, nie­za­do­wo­le­nie klien­tów i ogól­ny nie­smak spo­łe­czeń­stwa. Księ­gar­nie sta­cjo­nar­ne jed­na po dru­giej były zamy­ka­ne, a asor­ty­ment wyprze­da­wa­ny po absur­dal­nie niskich cenach. Podob­ny los cze­kał księ­gar­nię inter­ne­to­wą Matras.pl. Ta jed­nak prze­trwa­ła za spra­wą nowe­go wła­ści­cie­la. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Księgarnie Matras zwijają interes

Kło­po­ty finan­so­we peł­nią­cej do nie tak daw­na rolę dru­giej co do wiel­ko­ści fir­my księ­gar­skiej w Pol­sce zaj­mu­ją uwa­gę ryn­ku już prze­szło rok. Wsz­czę­te zosta­ło postę­po­wa­nie sana­cyj­ne, któ­re spół­kę mia­ło wydźwi­gnąć z doł­ka i pozwo­lić spła­cić więk­szość dłu­gów; osta­tecz­nie pro­ce­du­rę cze­ka jed­nak umo­rze­nie. W sądzie pię­trzą się wnio­ski o upa­dłość. Szko­da tyl­ko, że fir­mę na taką nie stać. Absur­dal­ne­go obra­zu dopeł­nia­ją zamy­ka­ją­ce się loka­le, a te któ­re jesz­cze na pla­cu boju pozo­sta­ły, wykrwa­wia­ją się nie­chlub­nie, ofe­ru­jąc książ­ki za nawet 10% ceny okład­ko­wej! Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Matras na progu upadłości?

Wszyst­ko wska­zu­je na to, że dla fir­my księ­gar­skiej Matras nie ma już nadziei. Postę­po­wa­nie sana­cyj­ne nic nie dało, sąd pod­jął decy­zję o jego umo­rze­niu. Kolej­nym kro­kiem jest już tyl­ko upa­dłość. Poja­wia­ją się jed­nak wąt­pli­wo­ści, czy spół­kę będzie stać na ban­kruc­two. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Matras z problemami finansowymi?

Miesz­kań­ców Kato­wic chcą­cych odwie­dzić księ­gar­nię Matras na uli­cy Sta­wo­wej powi­tał nie­co­dzien­ny widok: gru­by łań­cuch i solid­na kłód­ka oraz infor­ma­cję od wła­ści­cie­la kamie­ni­cy, gło­szą­cą, iż w wyni­ku kil­ku­mie­sięcz­nych zale­gło­ści w czyn­szu zajął on rucho­mo­ści. Sieć Matras twier­dzi, że dłu­gi nie wcho­dzą w grę, a to, co wyda­rzy­ło się w Kato­wi­cach, jest bez­praw­nym zaję­ciem mie­nia i spra­wa odda­na zosta­ła prawnikom.

Czy­taj dalej

-->