Aktualności

Sytuacja księgarń Matras się pogarsza?

Nie­daw­no pisa­łem o pro­ble­mach jed­nej z księ­gar­ni Matras. Na tym jed­nak nie koń­czą się pro­ble­my sie­ci – w miej­scu gdzie znaj­do­wa­ły się księ­gar­nie Matras poja­wia­ją się teraz nowe loka­le Księ­garń Świat Książki.

Do prze­ję­tych w listo­pa­dzie księ­gar­ni AURA w Miel­cu oraz CH Turzyn w Szcze­ci­nie dołą­czy­ła księ­gar­nia Matras 52 przy Al. Nie­pod­le­gło­ści 121/123 w Warszawie.

Czyż­by zmia­na na lepsze?

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy