Ciekawostki

Mróz, Coben, Bonda – w Polsce czytamy kryminały!

Naj­po­pu­lar­niej­szym gatun­kiem lite­rac­kim w Pol­sce jest kry­mi­nał. Może to dresz­czyk emo­cji, może samo­dziel­ne pró­by roz­wią­za­nia zagad­ki, a może kre­acja boha­te­rek i boha­te­rów – bez wzglę­du na powód, powie­ści kry­mi­nal­ne i sen­sa­cyj­ne zdo­by­ły ser­ca czy­tel­ni­czek i czytelników.

Co cie­ka­we, po kry­mi­na­ły chęt­niej się­ga­ją kobie­ty niż męż­czyź­ni – jak wyni­ka z rapor­tu „Stan czy­tel­nic­twa ksią­żek w Pol­sce w 2023 roku” opu­bli­ko­wa­ne­go przez Biblio­te­kę Naro­do­wą, lek­tu­rę ksią­żek tego gatun­ku zade­kla­ro­wa­ło 30% czy­tel­ni­czek oraz 25% czytelników.

A co decy­du­je o tym, po któ­re tytu­ły się­ga­my? 28% osób czy­ta­ją­cych kry­mi­na­ły się­ga po nie na pod­sta­wie pole­ceń zna­jo­mych, a 22% – na pod­sta­wie wła­snych poszu­ki­wań w księ­gar­ni, w biblio­te­ce czy w rodzin­nym księ­go­zbio­rze. 17% czer­pie infor­ma­cje od rodziny.

– Tego typu książ­ki, podob­nie jak pozo­sta­łe, były naj­czę­ściej kupo­wa­ne (33%) i czę­sto tra­fia­ły do czy­tel­ni­ków dzię­ki otrzy­my­wa­nym pre­zen­tom (19%), a tak­że były poży­cza­ne od zna­jo­mych i przy­ja­ciół (11%), tyl­ko tro­chę rza­dziej – od rodzi­ny (9%). War­to pod­kre­ślić, że aż co pią­ta książ­ka z lite­ra­tu­ry kry­mi­nal­nej zosta­ła wypo­ży­czo­na z biblio­te­ki publicz­nej, ale tyl­ko o 7% czy­ta­nych powie­ści kry­mi­nal­nych dowie­dzia­no się od biblio­te­kar­ki lub biblio­te­ka­rza – komen­tu­je Zofia Zasac­ka, autor­ka roz­dzia­łu „Wybo­ry czy­tel­ni­cze Pola­ków w 2023 roku”. – Książ­ki tego typu krą­żą więc w róż­nych obie­gach, jed­nak naj­czę­ściej w towa­rzy­sko-insty­tu­cjo­nal­nym obie­gu książki.

Remi­giusz Mróz jest naj­chęt­niej czy­ta­nym pisa­rzem w Pol­sce, siłą rze­czy jest więc też naj­bar­dziej poczyt­nym auto­rem kry­mi­na­łów. Nie jest to zasko­cze­niem, bio­rąc pod uwa­gę, że od lat pozo­sta­je też naj­le­piej zara­bia­ją­cym twór­cą (licząc wyłącz­nie zysk ze sprze­da­ży ksią­żek, nie uwzględ­nia­jąc hono­ra­riów za spo­tka­nia autor­skie czy adap­ta­cje). Łącz­nie lek­tu­rę twór­czo­ści Mro­za dekla­ru­je 5,6% osób, któ­re w roku 2023 prze­czy­ta­ły przy­naj­mniej jed­ną książkę.

– Sys­te­ma­tycz­nie przy­by­wa­ją­ce i wyda­wa­ne kolej­ne powie­ści Mro­za pod­trzy­mu­ją zain­te­re­so­wa­nie i pew­ne­go rodza­ju napię­cie u czy­tel­ni­ków, któ­rzy czuj­nie wychwy­tu­ją nowo­ści. Naj­czę­ściej wymie­nia­no naj­now­sze tytu­ły tego auto­ra: „Świa­tła w popio­łach”, „Wid­mo Broc­ke­nu”, ale tak­że wcze­śniej­sze, m.in. „Nie­od­gad­nio­ną”, „Kasa­cję”, „Beha­wio­ry­stę” i inne – wyli­cza Zofia Zasac­ka. – Nale­ży odno­to­wać, że Mróz jest pisa­rzem czy­ta­nym w róż­nych śro­do­wi­skach, nie­co czę­ściej jed­nak przez kobiety.

Jak pre­zen­tu­je się lista naj­po­pu­lar­niej­szych auto­rek i auto­rów kry­mi­na­łów oraz po jakie tytu­ły się­ga­ły oso­by bio­rą­ce udział w badaniu?

1. Remi­giusz Mróz
„Świa­tła w popio­łach”, „Wid­mo Broc­ke­nu”, „Kasa­cja”, „Beha­wio­ry­sta”, „Nie­od­na­le­zio­na”

2. Har­lan Coben
„Za wszel­ką cenę”, „W głę­bi lasu”, „Krót­ka pił­ka”, „Mów mi Win”, „Nie mów nikomu”

3. Kata­rzy­na Bon­da
„Kobie­ta w waliz­ce”, „Pochła­niacz”, „Lam­pio­ny”, „Flo­ryst­ka”, „Nikt nie musi wie­dzieć”, „Spra­wa Niny Frank”

4. Aga­tha Chri­stie
„I nie było już niko­go”, „Mor­der­stwo w Orient Expre­sie”, „Śmierć na Nilu”

5. Pau­la Haw­kins
„Dziew­czy­na z pociągu”

6. Joan­na Chmie­lew­ska
„Depo­zyt”, „Wszyst­ko czer­wo­ne”, „Dzi­kie biał­ko”, „Nawie­dzo­ny dom”

7. Camil­la Läck­berg
„Latar­nik”, „Kukuł­cze jajo. Saga o Fjällbace”

8. Dan Brown
„Anio­ły i demo­ny”, „Kod Leonar­da da Vin­ci”, „Zagi­nio­ny symbol”

9. Woj­ciech Chmie­larz
„Zom­bie”, „Żmi­jo­wi­sko”, „Rana”, „Dług honorowy”

10. B. P. Paris
„Za zamknię­ty­mi drzwia­mi”, „Tera­peut­ka”, „Uwię­zio­na”

11. Robert Ludlum
„Toż­sa­mość Bourne’a”, „Kru­cja­ta Bourne’a”

12. Pau­li­na Świst
„Che­chło”, „Papro­ca­ny”, „Prze­kręt”

W rapor­cie zosta­ło odno­to­wa­nych wię­cej wska­za­nych nazwisk, któ­re nie zała­pa­ły się do zesta­wie­nia naj­po­pu­lar­niej­szych auto­rek i autorów.

W lite­ra­tu­rze pol­skiej są to: Marek Kra­jew­ski, Adrian Bed­na­rek, Mał­go­rza­ta Roga­la, Robert Małec­ki, Mar­cel Moss, Kata­rzy­na Puzyń­ska, Kin­ga Wój­cik, Karo­li­na Wój­ciak, Mag­da Sta­chu­la, Mał­go­rza­ta Oli­wia Sob­czak, Zyg­munt Miło­szew­ski, Ali­cja Sinic­ka, Anna Kań­toch, Anna Klej­ze­ro­wicz, Beata i Euge­niusz, Grze­gorz Kapla, Dia­na Brze­ziń­ska, Kata­rzy­na Wol­wo­wicz, Krzysz­tof Kozio­łek, Mar­ta Guzow­ska, Piotr Bojar­ski, Miro­sław Czar­nec­ki, Michał Śmie­lak, Olga Rud­nic­ka, Klau­diusz Szy­mań­czak, Tomasz Duszyń­ski oraz Kata­rzy­na Gurnard.

W przy­pad­ku lite­ra­tu­ry obcej odno­to­wa­ne zosta­ły nastę­pu­ją­ce nazwi­ska: John Gri­sham, Robert Har­ris, Ken Fol­let, James Webb, Fre­de­rick For­syth, Ali­sta­ir McLe­an, Tom Clan­cy, Stieg Lars­son, Jo Nes­bö, Tess Ger­rit­sen, Alex North, Ber­nard Minier, Char­lie Don­lea, Jef­frey Deaver, Jen­ny Blac­khurst, Rachel Abbott, Lee Child, Cathe­ri­ne McKen­zie, Alek­san­dra Mari­ni­na, Alex Kava, Chris Car­ter, Ade­le Parks, Doro­thy Uhnak, Emi­ly Barr, Geo­r­ges Sime­non, Gil­ly Mac­mil­lan, Guil­lau­me Mus­so oraz Jus­si Adler-Olsen.

Czy zna­cie twór­czość tych auto­rów i auto­rek? Czy w minio­nym roku na liście Waszych lek­tur zna­la­zły się powie­ści kry­mi­nal­ne, sen­sa­cyj­ne, detek­ty­wi­stycz­ne i thril­le­ry? A jeśli tak, to któ­re z nich pole­ca­cie, a któ­re odradzacie?

Anna Tess Gołębiowska

Na łamach nasze­go por­ta­lu znaj­dzie­cie licz­ne wywia­dy z twór­czy­nia­mi i twór­ca­mi kry­mi­na­łów oraz thril­le­rów. Oto przy­kła­dy:
Thril­ler to połą­cze­nie zagad­ki z moż­li­wo­ścią zagłę­bie­nia się w zaka­mar­ki ludz­kiej psy­chi­ki – wywiad z Kami­lą Bryk­sy, autor­ką „Mgły”
Krwa­we walen­tyn­ki, zapo­mnia­ne dzie­ła sztu­ki i kło­po­ty ze świe­żym dena­tem – wywiad z Mał­go­rza­tą Sta­ro­stą, autor­ką „Komu zgi­nął trup?”
Nic, co pozna­ne, prze­czy­ta­ne, usły­sza­ne się nie mar­nu­je – wywiad z Agniesz­ką Jeż, autor­ką powie­ści „Pomro­ka”
Napi­sa­łam thril­ler psy­cho­lo­gicz­ny przez przy­pa­dek – roz­ma­wia­my z B.A. Paris, autor­ką „Za zamknię­ty­mi drzwia­mi”
Moi boha­te­ro­wie mnie wybie­ra­ją – wywiad z Mag­dą Sta­chu­lą, autor­ką „Pisar­ki”
Pre­sja dru­giej książ­ki i miłość do Szwaj­ca­rii – wywiad z Anną Gór­ną, autor­ką „Doli­ny stra­co­nych złu­dzeń”
„Nie roman­ty­zu­ję złych zacho­wań” – wywiad z Agniesz­ką Kul­bat, autor­ką „Buj­dy”
Każ­da z tych prze­ra­ża­ją­cych histo­rii mogła wyda­rzyć się napraw­dę – wywiad z Bogu­sła­wem Sza­bliń­skim, auto­rem „Sumie­nia”
„Trze­ba po pro­stu lubić to, co się robi” – roz­mo­wa z Woj­cie­chem Chmie­la­rzem, współ­au­to­rem „Niech to usły­szą”
Luta Kara­bi­na o cór­kę wal­czy sku­tecz­niej niż broń maszy­no­wa – wywiad z Prze­my­sła­wem Pio­trow­skim, auto­rem „Pra­wa mat­ki”
„Lubię łamać sche­ma­ty” – wywiad z Igo­rem Brej­dy­gan­tem, auto­rem „Sie­rot”
Ze śmier­cią w roli głów­nej – wywiad z Micha­łem Śmie­la­kiem, auto­rem „Postra­cha”
„Zawsze mia­łem poczu­cie, że nie pasu­ję do wykal­ku­lo­wa­ne­go świa­ta” – wywiad z Mar­ce­lem Mos­sem, auto­rem „Furii”
Ostat­nia książ­ka o Zofii Wil­koń­skiej. Czy aby na pew­no? – wywiad z Jac­kiem Galiń­skim, auto­rem „Koniec się pani nie udał”
Mam nadzie­ję, że widz będzie sko­ło­wa­ny – o seria­lu „Zacho­waj spo­kój” roz­ma­wia­my z Har­la­nem Cobenem

Zdję­cie głów­ne: unsplash

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy