Aktualności

TataTeżCzyta, by dać wzór dziecku! Akcja popularyzująca czytelnictwo wśród chłopców i mężczyzn

Choć akcja popu­la­ry­zu­ją­ca czy­tel­nic­two wśród męż­czyzn może wyda­wać się zaska­ku­ją­ca, to Fun­da­cja Powszech­ne­go Czy­ta­nia i wydaw­nic­two Tata­rak opie­ra­ją się w niej na twar­dych danych. Sta­ty­sty­ki są nie­ubła­ga­ne, a pomy­sło­daw­cy akcji chcą je poprawić.

Dziś w Pol­sce chłop­cy i pano­wie czy­ta­ją dużo mniej niż dziew­czyn­ki i kobie­ty. Na pewno
jed­ną z przy­czyn jest brak męskie­go czy­ta­ją­ce­go wzor­ca – war­to to zmie­niać. Tatu­sio­wie, Wujo­wie, Dziad­ko­wie, Star­si Bra­cia, Opie­ku­no­wie, Tre­ne­rzy – czy­taj­cie!”, infor­mu­je bro­szu­ra „Super­moc ksią­żek” przy­go­to­wa­na w ramach akcji #Tata­Też­Czy­ta. Jej autor­ka­mi są Maria Deskur, Edy­ta Plich (tekst) i Joan­na Rusi­nek (ilu­stra­cje).
 
W publi­ka­cji znaj­dzie­my infor­ma­cje, jakie korzy­ści pły­ną z czy­ta­nia oraz jak powin­na wyglą­dać lek­tu­ra z dzieć­mi w zależ­no­ści od ich wie­ku, poczy­na­jąc od uro­dze­nia. Autor­ki infor­mu­ją też, jakie książ­ki są odpo­wied­nie dla poszcze­gól­nych grup wie­ko­wych. To 34 tytu­ły reko­men­do­wa­ne przez wydaw­nic­twa zaj­mu­ją­ce się lite­ra­tu­rą dziecięcą. 
 
Wspól­ne czy­ta­nie z dziec­kiem powin­no się roz­po­cząć naj­póź­niej 6 mie­się­cy po tym, jak dziec­ko przyj­dzie na świat, ale moż­na zacząć też wcze­śniej – nawet w cią­ży. Przy­szły ojciec może w ten spo­sób zacząć budo­wać więź maleń­stwem, oswa­ja­jąc je ze swo­im głosem. 
 
Naj­now­szy raport  „Stan czy­tel­nic­twa ksią­żek w Pol­sce w 2022 roku” uka­zał się 21 kwiet­nia i został przy­go­to­wa­ny przez Roma­na Chym­kow­skie­go oraz Zofię Zawadz­ką. Czy­ta­my w nim m.in.: „Kobie­ty czę­ściej niż męż­czyź­ni czy­ta­ją książ­ki, przy czym róż­ni­ca ta jest bar­dzo wyraź­na (odpo­wied­nio 42% i 26%) i wią­że się z prze­cięt­ną licz­bą lat spę­dzo­nych na zdo­by­wa­niu wykształ­ce­nia (zwłasz­cza w dzie­dzi­nie nauk huma­ni­stycz­nych). Na obser­wo­wa­ne róż­ni­ce w posta­wach lek­tu­ro­wych kobiet i męż­czyzn wpły­wa­ją nie tyl­ko odmien­ne tra­jek­to­rie edu­ka­cyj­ne, ale tak­że gen­de­ro­wy wymiar wzor­ców socja­li­za­cji do czy­ta­nia”.  Ponie­waż bada­nie obję­ło oso­by od 15. roku życia, nie mówi ono o nawy­kach czy­tel­ni­czych mło­dych chłopców. 
 
Chłop­cy dużo wcze­śniej i czę­ściej niż dziew­czyn­ki porzu­ca­ją czy­ta­nie ksią­żek, kie­dy koń­czą 9–10 lat. Brak męskie­go wzor­ca czy­ta­ją­ce­go spra­wia, że czy­ta­nie bar­dzo szyb­ko prze­sta­je być atrak­cyj­ne dla chłop­ców. Czy­ta­nie jest czę­sto przed­sta­wia­ne jako nie­mę­skie, prze­ciw­sta­wia mu się sport jako alter­na­tyw­ną for­mę spę­dza­nia wol­ne­go cza­su – a prze­cież powin­ni­śmy chcieć roz­wi­jać się holi­stycz­nie!” – infor­mu­je Fun­da­cja Powszech­ne­go Czytania. 
 
Bro­szu­ra „Super­moc ksią­żek” jest dostęp­na nie­od­płat­nie w sie­ci pod adre­sem TataTezCzyta.pl oraz w wer­sji dru­ko­wa­nej, a tak­że w wer­sji dru­ko­wa­nej w wybra­nych księ­gar­niach, biblio­te­kach publicz­nych i przed­szko­lach. Była też roz­da­wa­na na Tar­gach Książ­ki w War­sza­wie. Kam­pa­nia zosta­ła obję­ta patro­na­tem hono­ro­wym Biblio­te­ki Narodowej.
 
Anna Tess Gołębiowska
 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy