Aktualności

Kultura a gospodarka. Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Ile wyno­szą pol­skie wydat­ki publicz­ne na kul­tu­rę? Nie­co wię­cej niż śred­nia unij­na, choć mniej niż na Węgrzech, w Esto­nii i na Łotwie. Pol­ski Insty­tut Eko­no­micz­ny opu­bli­ko­wał raport ana­li­zu­ją­cy miej­sce prze­my­słu kre­atyw­ne­go w gospodarce.

Publicz­ne wydat­ki na cele kul­tu­ral­ne w Pol­sce pozo­sta­ją na względ­nie sta­łym pozio­mie w rela­cji do PKB. Od 2001 r. waha­ją się mię­dzy 0,6 a 0,8 proc. PKB (wg kla­sy­fi­ka­cji COFOG 08). Jeśli uwzględ­ni­my rów­nież wydat­ki na dzia­łal­ność nadaw­czą i usłu­gi wydaw­ni­cze, war­tość ta docho­dzi do 0,9 proc. PKB. Jest to poziom nie­co wyż­szy niż śred­nia unij­na (0,7 proc. PKB od 2001 r.), jed­nak nie­co mniej­szy niż ana­lo­gicz­na war­tość u lide­rów unij­nych. Na Węgrzech jest to ok. 1,3 proc. PKB, w Esto­nii i na Łotwie 1,1 proc.”, czy­ta­my w rapor­cie „Rola prze­my­słów kre­atyw­nych w gospo­dar­ce i moż­li­wo­ści wspar­cia publicz­ne­go” opu­bli­ko­wa­nym przez Pol­ski Insty­tut Ekonomiczny.

Auto­rzy rapor­tu zwra­ca­ją uwa­gę na to, że sek­to­ry kul­tu­ry i kre­atyw­ne odgry­wa­ją istot­ną rolę w pol­skiej gospo­dar­ce: „W 2021 r. w tych sek­to­rach wytwo­rzo­no ok. 31,2 mld PLN war­to­ści doda­nej, a jeśli uwzględ­ni­my wpływ pośred­ni było to ok. 82,4 mld PLN (3,58 proc. PKB)”.

Wspo­mnia­ne prze­my­sły kre­atyw­ne to m.in. pro­duk­cja i dys­try­bu­cja fil­mów czy nagrań muzycz­nych, radio­fo­nia, tele­wi­zja, foto­gra­fia, pra­sa czy też oczy­wi­ście lite­ra­tu­ra, zarów­no w zakre­sie wyda­wa­nia ksią­żek, jak i dzia­łal­no­ści biblio­tek, muze­ów czy archi­wów. W 2021 roku w Pol­sce ist­nia­ło aż 143 tysię­cy przed­się­biorstw zwią­za­nych z sek­to­ra­mi kre­atyw­ny­mi i kul­tu­ral­ny­mi, w któ­rych pra­co­wa­ło 289 tysię­cy osób. Pan­de­mia Covid-19 odci­snę­ła na nich sil­ne pię­tro – licz­ba widzów w kinach spa­dła o nie­mal 18 milio­nów, a licz­na odwie­dza­ją­cych muzea spa­dła o 39 pro­cent. Pol­ski Insty­tut Eko­no­micz­ny ana­li­zu­je, w jaki spo­sób sek­tor kul­tu­ral­ny wspie­ra­ny jest w róż­nych kra­jach i jakie roz­wią­za­nia war­to było­by wdrożyć.

Raport zawie­ra ana­li­zę świa­to­we­go suk­ce­su »Wiedź­mi­na« – zarów­no lite­rac­kie­go, jak i gamin­go­we­go. Jest to nie­wąt­pli­wie bar­dzo inspi­ru­ją­ca histo­ria. Trud­no jed­nak uznać, że zawie­ra ona uni­wer­sal­ną recep­tę na suk­ces (lub cho­ciaż na znacz­ne zwięk­sze­nie jego praw­do­po­do­bień­stwa). Inter­na­cjo­na­li­za­cja pro­zy Andrze­ja Sap­kow­skie­go była wspie­ra­na dość kla­sycz­ną meto­dą – dofi­nan­so­wa­niem tłu­ma­cze­nia jego ksią­żek. Tego typu dzia­ła­nia są rela­tyw­nie tanie i trud­no pod­wa­żyć ich zasad­ność. Z pew­no­ścią pozo­sta­ną więc jed­nym z pod­sta­wo­wych narzę­dzi wspie­ra­nia prze­my­słu kre­atyw­ne­go”, zauwa­ża dr Bar­tło­miej Biga, jeden z eks­per­tów komen­tu­ją­cych raport. „Przy­kład »Wiedź­mi­na« poka­zu­je też potrze­bę udzie­la­nia wspar­cia praw­ne­go twór­com (choć wątek ten został pomi­nię­ty w rapor­cie). War­to skró­to­wo przy­po­mnieć, że Andrzej Sap­kow­ski sprze­dał pra­wa do stwo­rzo­ne­go przez sie­bie uni­wer­sum na – jak sam potem stwier­dził – nie­ko­rzyst­nych warun­kach finan­so­wych. Póź­niej pod­jął pró­bę pod­wyż­sze­nia swo­je­go wyna­gro­dze­nia na pod­sta­wie art. 44 usta­wy o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych. Sap­kow­ski przy pod­pi­sy­wa­niu kon­trak­tu nie był począt­ku­ją­cym twór­cą, ale już uzna­nym w kra­ju pisa­rzem ze spo­rym dorob­kiem. Nie­do­świad­cze­ni auto­rzy potrze­bu­ją tym bar­dziej wspar­cia praw­ne­go, któ­re z uwa­gi na rosną­cy poziom kom­pli­ka­cji spraw for­mal­nych w prze­my­słach kre­atyw­nych, zwy­kle jest poza ich moż­li­wo­ścia­mi finan­so­wy­mi. Jest to więc zna­ko­mi­te pole do dzia­ła­nia dla insty­tu­cji, któ­re anga­żu­jąc wyspe­cja­li­zo­wa­nych praw­ni­ków mogą nie tyl­ko uła­twiać mię­dzy­na­ro­do­wy suk­ces pol­skim twór­com, ale przede wszyst­kim zapew­niać im nie­zbęd­ne bez­pie­czeń­stwo”.

Wię­cej o ana­li­zie feno­me­nu twór­czo­ści Andrze­ja Sap­kow­skie­go zawar­tej w rapor­cie prze­czy­ta­cie tutaj, a cały raport „Rola prze­my­słów kre­atyw­nych w gospo­dar­ce i moż­li­wo­ści wspar­cia publicz­ne­go” znaj­dzie­cie tutaj.

Anna Tess Gołębiowska

Zdję­cie :unsplash.com

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy