Sprawdzasz tag

akcja czytajpl

Aktualności

Wystartowała edycja specjalna akcji Czytaj PL

Od 2013 Mia­sto Kra­ków, Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we i Woblink.com orga­ni­zu­ją cyklicz­ną akcję lite­rac­ką, w ramach któ­rej czy­tel­ni­cy mają moż­li­wość zapo­zna­nia się za dar­mo z wybra­ny­mi książ­ka­mi. Jej głów­ne odsło­ny star­tu­ją każ­de­go roku w listo­pa­dzie, ale zda­rza­ją się rów­nież edy­cje spe­cjal­ne. Wła­śnie teraz odpa­lo­na zosta­ła akcja z myślą o ludziach zmu­szo­nych pozo­sta­wać w domach z powo­du sza­le­ją­cej pan­de­mii. Czy­taj dalej

-->