Aktualności Ekranizacje

Prequel Igrzysk śmierci również zostanie sfilmowany

Już w tym mie­sią­cu w Sta­nach Zjed­no­czo­nych ma się uka­zać nowa powieść Suzan­ne Col­lins. Bal­la­da pta­ków i węży będzie pre­qu­elem Igrzysk śmier­ci i opo­wie histo­rię roz­gry­wa­ją­cą się na ponad sześć­dzie­siąt lat przed wyda­rze­nia­mi zna­ny­mi z pierw­szej czę­ści try­lo­gii. Głów­nym boha­te­rem zbli­ża­ją­cej się pre­mie­ry będzie… osiem­na­sto­let­ni Corio­la­nus Snow, któ­re­go prze­zna­cze­niem jest stać się bez­względ­nym pre­zy­den­tem Panem. W ostat­nich dniach ruszy­ła w świat kolej­na dobra wia­do­mość – już trwa­ją pra­ce nad kino­wą adap­ta­cją książki.

Fabu­ła Bal­la­dy pta­ków i węży roz­po­cząć się ma w dniu inau­gu­ra­cji dzie­sią­tych Gło­do­wych Igrzysk. Mło­dy i ambit­ny Corio­la­nus Snow ma oka­zję wyka­zać się jako men­tor. Jest to dla nie­go ogrom­na szan­sa by odbu­do­wać zszar­ga­ną repu­ta­cję rodzi­ny, staw­ką wal­ki jest pozy­cja. Jego try­but­ka, dziew­czy­na z Dys­tryk­tu Dwu­na­ste­go, wal­czyć zaś będzie o przetrwanie.

Ekra­ni­za­cja nowej powie­ści Suzan­ne Col­lins ponow­nie powsta­nie w staj­ni Lions­ga­te i ponow­nie za ste­ra­mi zasią­dzie Fran­cis Law­ren­ce, reży­ser W pier­ście­niu ognia i oby­dwu czę­ści Koso­gło­sa. Tak­że pro­du­cen­ci Nina Jacob­son i Brad Simp­son raz jesz­cze połą­czą siły przy tym pro­jek­cie. Sce­na­riusz napi­sze Micha­el Arndt (Mała Miss, W pier­ście­niu ognia, Gwiezd­ne Woj­ny: Prze­bu­dze­nie mocy). Suzn­ne Col­lins będzie poma­gać przy prze­kła­da­niu swo­jej powie­ści na sce­na­riusz, peł­nić będzie rów­nież rolę pro­du­cen­ta wykonawczego.

Lions­ga­te zawsze było kino­wym domem dla Igrzysk śmier­ci i jestem prze­szczę­śli­wa, że mogę do nich wró­cić z moją nową książ­ką. Od same­go począt­ku trak­to­wa­li mate­riał źró­dło­wy z ogrom­nym sza­cun­kiem, przy­kła­da­jąc wagę do tema­tycz­nych i nar­ra­cyj­nych warstw opo­wie­ści, i kom­ple­tu­jąc nie­sa­mo­wi­ty zespół pra­cu­ją­cy zarów­no przed jak i za kame­rą, powie­dzia­ła Suzan­ne Collins.

Pra­ce nad fil­mem są oczy­wi­ście jesz­cze na bar­dzo wstęp­nym eta­pie. Sza­le­ją­ca pan­de­mia na pew­no nie sprzy­ja pra­cy, póki co zapew­ne nie ma też mowy o prze­słu­cha­niach. Nawet przy­bli­żo­na data pre­mie­ry nie jest znana.

Wra­ca­jąc jesz­cze do powie­ści, Bal­la­da pta­ków i węży uka­że się tak­że w Pol­sce. Wydaw­nic­two Media Rodzi­na poin­for­mo­wa­ło, że książ­ka tra­fi do księ­garń 17 czerw­ca, a więc zale­d­wie mie­siąc po ame­ry­kań­skiej premierze.

Bal­la­da pta­ków i węży, Suzan­ne Collins

Dzie­sią­te Gło­do­we Igrzy­ska roz­po­czy­na pora­nek doży­nek. Na Kapi­to­lu osiem­na­sto­let­ni Corio­la­nus Snow przy­go­to­wu­je się, by jak naj­le­piej wyko­rzy­stać szan­sę zdo­by­cia chwa­ły jako men­tor. Jego rodzin­ny dom pod­upadł i nie­pew­ny los męż­czy­zny zale­ży teraz od tego, czy zdo­ła on poko­nać innych men­to­rów uro­kiem i sprytem.

Tyle że los nie bar­dzo mu sprzy­ja. W udzia­le przy­pa­dła mu dziew­czy­na z Dys­tryk­tu Dwu­na­ste­go, naj­bied­niej­sze­go z bied­nych. Losy oboj­ga splo­tą się cia­sno – każ­da decy­zja, jaką podej­mie Snow, może pro­wa­dzić do suk­ce­su lub poraż­ki, trium­fu lub klę­ski. Na are­nie wal­ka trwa aż do śmier­ci, ale poza are­ną Corio­la­nus zaczy­na współ­czuć trybutce…

Wie jed­nak, że musi zrów­no­wa­żyć obo­wią­zek postę­po­wa­nia według zasad z chę­cią prze­trwa­nia nie­za­leż­nie od ceny.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy