Aktualności

Posłuchaj, jak Eddie Redmayne czyta o fantastycznych zwierzętach

Eddie Red­may­ne, któ­ry w fil­mie „Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć” wcie­lił się w magi­zo­olo­ga New­ta Sca­man­de­ra, nagrał audio­bo­ok do książ­ki pod tym samym tytu­łem. Film nie był jej ekra­ni­za­cją – książ­ka sty­li­zo­wa­na jest na pod­ręcz­nik autor­stwa New­ta (a w rze­czy­wi­sto­ści zre­da­go­wa­ny przez J.K. Row­ling), a film opo­wia­dał histo­rię maga zbie­ra­ją­ce­go mate­ria­ły do przy­go­to­wa­nia go. Pod­czas gdy książ­ka „Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć” była pod­ręcz­ni­kiem, z któ­re­go Har­ry Pot­ter korzy­stał w Szko­le Magii i Cza­ro­dziej­stwa w Hogwar­cie, film sta­no­wi pre­qu­el histo­rii Pottera.

Inny­mi sło­wy – nagry­wa­jąc audio­bo­ok, Eddie Red­may­ne ponow­nie wcie­lił się w New­ta, do któ­re­go roli powró­ci w kolej­nych fil­mach z cyklu.

Audio­bo­ok jest obec­nie dostęp­ny w przed­sprze­da­ży i z tego, co poda­je Audi­ble, jesz­cze nie było książ­ki, któ­ra osią­ga­ła takie wyniki.

W wyda­niu tym znaj­dzie­my opi­sy sze­ściu cał­kiem nowych magicz­nych stwo­rzeń, a tak­że przy­go­to­wa­ną przez autor­kę spe­cjal­nie dla tej wer­sji nową przedmowę.


Reklama

Może też zainteresują cię te tematy