Aktualności

Ruch przestaje dystrybuować prasę, ale kioski będą istnieć

Spół­ka Ruch będzie dostar­czać gaze­ty i cza­so­pi­sma już tyl­ko do koń­ca kwiet­nia 2024 roku. Nie musi­my się jed­nak oba­wiać cał­ko­wi­te­go znik­nię­cia kio­sków i salo­ni­ków pra­so­wych Ruchu.

Ruch” Spół­ka Akcyj­na to zaj­mu­ją­ce się dys­try­bu­cją pra­sy przed­się­bior­stwo zało­żo­ne jesz­cze w 1918 roku. Obec­nie jego pre­ze­ską jest Joan­na Bryx-Ogrod­nik, a prze­wod­ni­czą­cym rady nad­zor­czej – Robert Hara­si­miuk. 65% akcji spół­ki jest w posia­da­niu PKN Orlen.

W kio­skach Ruchu pro­wa­dzo­na jest przede wszyst­kim sprze­daż pra­sy, ale też drob­nych arty­ku­łów prze­my­sło­wych i spo­żyw­czych takich jak napo­je, sło­dy­cze, środ­ki czy­sto­ści, akce­so­ria biu­ro­we, zabaw­ki, doła­do­wa­nia do tele­fo­nów, zdrap­ki czy tanie książ­ki. Ruch zaj­mu­je się tak­że usłu­ga­mi kurier­ski­mi „Pacz­ka w Ruchu”.

Udział Ruchu w ryn­ku pra­sy regu­lar­nie spa­da. W cią­gu ostat­nich czte­rech lat uby­ła poło­wa kio­sków, a głów­nym gra­czem stał się Kol­por­ter, obec­nie notu­ją­cy 58,7% udzia­łu w ryn­ku.  Wynik Ruchu spadł z 21,6% do zale­d­wie 13,7%. Pod koniec wrze­śnia 2023 roku dzia­ła­ły zale­d­wie 664 kio­ski, choć pod koniec 2019 roku było ich 1333. Dla porów­na­nia – w 1935 roku punk­tów było 700, czy­li wię­cej niż dziś!

Marek Frąc­ko­wiak, pre­zes Izby Wydaw­ców Pra­sy, w roz­mo­wie z WirtualneMedia.pl potwier­dził, że spół­ka Ruch S.A. „będzie pro­wa­dzi­ła dotych­cza­so­wą dys­try­bu­cję pra­sy i na dotych­cza­so­wych zasa­dach roz­li­cza­ła się z wydaw­ca­mi do koń­ca kwiet­nia 2024 roku”.

Zapew­nia­my, że pra­sa nie znik­nie z kio­sków, nadal będzie dostęp­na dla klien­tów. Nie nale­ży mylić kol­por­ta­żu pra­sy z jej dostęp­no­ścią w kio­skach i innych punk­tach sprze­da­ży – gło­si komu­ni­kat biu­ra pra­so­we­go Orlen.

Kio­ski i salo­ni­ki Ruchu od 1 maja 2024 roku nadal będą ist­nieć jako sieć zor­ga­ni­zo­wa­na, a zaopa­try­wać w pra­sę będzie je dys­try­bu­tor wyło­nio­ny w przetargu.

Anna Tess Gołębiowska

Zdję­cie głów­ne unsplash

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy