Aktualności

Philip Pullman wyda nowelę osadzoną w świecie Mrocznych materii

Phi­lip Pul­l­man wyda­wał powie­ści skła­da­ją­ce się na try­lo­gię Mrocz­ne mate­rie w latach 1995 – 2000. W póź­niej­szym okre­sie napi­sał kil­ka krót­szych i dłuż­szych opo­wia­dań roz­gry­wa­ją­cych się w tym samym uni­wer­sum.  Uwa­ga na spo­iler poniżej.

W 2017 zapo­cząt­ko­wał zaś nową serię opi­su­ją­cą losy doro­słej już głów­nej boha­ter­ki ory­gi­nal­nej try­lo­gii. Wkrót­ce ma się uka­zać nowe­la będą­ca nie­ja­ko pomo­stem łączą­cym obie linie czasowe.

Rze­czo­ny utwór nosi tytuł Ser­pen­ti­ne i został napi­sa­ny w 2004 roku na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Nowe­la opo­wia­da o Lyrze, któ­ra wra­ca po latach do Trol­le­sund, miej­sca, gdzie po raz pierw­szy pozna­ła niedź­wie­dzia pan­cer­ne­go Iore­ka Byr­ni­so­na i aero­nau­tę Lee Scoresby’ego. Wyda­rze­nia opi­sa­ne w Ser­pen­ti­ne roz­gry­wa­ją się po fina­le Bursz­ty­no­wej lune­ty, ale jesz­cze przed The Secret Com­mon­we­alth. Czy­tel­nik będzie miał moż­li­wość prze­czy­tać o przy­go­dach nie­co star­szej i mądrzej­szej Lyry oraz towa­rzy­szą­ce­go jej Pantalaimona.

Dla­cze­go teraz wyda­je­my tę histo­rię? Ponie­waż wraz z roz­wo­jem serii The Book of Dust, zwłasz­cza po wyda­rze­niach opi­sa­nych w The Secret Com­mon­we­alth widzi­my zmia­nę w spo­so­bie, w jaki Lyra postrze­ga samą sie­bie i swo­ją więź z Pan­ta­la­imo­nem, co zosta­ło zapo­wie­dzia­ne w tym wła­śnie ark­tycz­nym epi­zo­dzie, powie­dział Phi­lip Pullman.

Wyda­nie Ser­pen­ti­ne zbie­ga się z dwu­dzie­stą pią­tą rocz­ni­cą uka­za­nia się pierw­szej książ­ki z Mrocz­nych mate­rii. Zorza pół­noc­na i póź­niej­sze dwie czę­ści zapew­ni­ły Phi­li­po­wi Pul­l­ma­no­wi mię­dzy­na­ro­do­wą popu­lar­ność. Try­lo­gia sprze­da­ła się na całym świe­cie w nakła­dzie 17,5 milio­na egzem­pla­rzy i zosta­ła prze­tłu­ma­czo­na na 40 języków.

Ser­pen­ti­ne uka­że się w paź­dzier­ni­ku. Nadal nie ma żad­nych szcze­gó­łów doty­czą­cych trze­cie­go tomu serii The Book of Dust.

źró­dło: the guardian
Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy