Ciekawostki

Pottermore założyło oficjalny klub książki Harry’ego Pottera

Z oka­zji 20. rocz­ni­cy powsta­nia książ­ki “Har­ry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficz­ny” Pot­ter­mo­re posta­no­wi­ło utwo­rzyć Wizar­ding World Book Club – czy­li ofi­cjal­ny klub książ­ki dla wszyst­kich fanów przy­gód mło­de­go czarodzieja.

Na począt­ku czerw­ca ruszy dar­mo­wy klub onli­ne, w któ­rym fani lite­ra­tu­ry będą mogli dys­ku­to­wać o książ­kach. Celem klu­bu jest “stwo­rze­nie glo­bal­nej spo­łecz­no­ści fanów ksią­żek o Har­rym, któ­rej człon­ko­wie będą mogli się ze sobą komu­ni­ko­wać pod­czas czy­ta­nia tych samych ksią­żek w tym samym czasie”.

Żeby doświad­czyć uczest­nic­twa w klu­bie, człon­ko­wie będą musie­li prze­czy­tać wybra­ną książ­kę raz na mie­siąc lub dwa (w zależ­no­ści od jej dłu­go­ści) i wziąć udział w dys­ku­sji z inny­mi fana­mi. Dodat­ko­wo każ­de­go tygo­dnia fani będą uczest­ni­czyć w dys­ku­sji doty­czą­cej inne­go tema­tu poprzez klu­bo­we­go Twit­te­ra. Tutaj znaj­dzie­cie LINK.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy