Ciekawostki

Wyjątkowa biblioteka w Chinach

W Nan­da­ihe w Chi­nach znaj­du­je się uni­ka­to­wa biblio­te­ka. Powsta­ła na pla­ży, nad brze­giem morza. Jej czę­ścią jest nie tyl­ko czy­tel­nia zapew­nia­ją­ca dobre warun­ki do sku­pie­nia, ale tak­że sala do medy­ta­cji oraz pokój aktywizujący.

Kra­jo­braz oko­li­cy jest nie­po­wta­rzal­ny, pięk­ny i wyci­sza­ją­cy. Biblio­te­ka w Nan­da­ihe zna­na jest jako naj­bar­dziej cicha biblio­te­ka na świe­cie. Lek­tu­rze ksią­żek towa­rzy­szy tam wyłącz­nie szum morza. Chcie­li­by­ście zaszyć się w niej z dużym zapa­sem lek­tur? Wideo zoba­czy­cie tutaj.

nandaihe-biblioteka-2

nandaihe-biblioteka-4

nandaihe-bibliteka3

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy