Ciekawostki

Erotyczna książka kucharska Salvadora Dalego ponownie dostępna

Salva­dor Dalí to postać zna­na wszyst­kim, ale ogrom jego prac jest trud­ny do ogar­nię­cia nawet dla fana. Dopie­ro co pisa­łem o zna­le­zie­niu jego ilu­stra­cji do “Ali­cji w Kra­inie Cza­rów”, a oka­za­ło się, iż szy­ku­je się wzno­wie­nie (a dokład­niej reprint) jego… ero­tycz­nej książ­ki kuchar­skiej. Mógł­bym roz­pi­sy­wać się o tym, cze­go spo­dzie­wać się po tej pozy­cji, ale chy­ba naj­le­piej poka­żą to same ilu­stra­cje, sur­re­ali­stycz­ne łączą­ce zdję­cia i grafiki.

Są one na tyle nie­sa­mo­wi­te, że łatwo zapo­mnieć, iż mowa o jedze­niu. Towa­rzy­szą im nie­zwy­kłe kształ­ty, w tym słyn­ne top­nie­ją­ce zega­ry (w posta­ci jaj­ka sadzo­ne­go), część dań skom­po­no­wa­na jest na kształt syl­we­tek ludz­kich, zaś inne uroz­ma­ica­ne są nie­zwy­kły­mi szki­ca­mi. Sło­wem: nic, cze­go spo­dzie­wa­li­by­śmy się po zwy­kłej książ­ce kuchar­skiej, za to wszyst­ko, cze­go moż­na ocze­ki­wać po nar­ko­tycz­nych wizjach tego artysty.

kucharska1

kucharska8

kucharska7

kucharska6

kucharska5

kucharska4

kucharska3

kucharska2

Zdję­cie głów­ne Allan Warren/domenapubliczna/wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy