Ciekawostki

Salvador Dalí zilustrował Alicję w Krainie Czarów!

Ali­cja w Kra­inie Cza­rów” to powieść nie­zwy­kła. Napi­sał ją angiel­ski mate­ma­tyk Char­les Dodg­son pod pseu­do­ni­mem Lewis Car­roll. “Ali­cja…” peł­na jest odnie­sień lin­gwi­stycz­nych i mate­ma­tycz­nych i kie­ro­wa­na jest zarów­no dla doro­słych, jak i dla dzie­ci. Pod jej wra­że­niem był m.in. jej tłu­macz Maciej Słomczyński.


Jako iż powieść kie­ru­je się logi­ką snu, trud­no wyobra­zić sobie bar­dziej odpo­wied­nie­go dla niej ilu­stra­to­ra niż Salva­dor Dalí… i rze­czy­wi­ście w 1969 na zle­ce­nie Ran­dom House wyko­nał on nie­sa­mo­wi­te pra­ce do kolek­cjo­ner­skie­go wyda­nia o małym nakła­dzie. Teraz mamy moż­li­wość podzi­wia­nia tych ilu­stra­cji. Robią wra­że­nie, prawda?

salvador-dali salvador-dali-12 salvador-dali-11 salvador-dali-10 salvador-dali-9 salvador-dali-8 salvador-dali-7 salvador-dali-6 salvador-dali-5 salvador-dali-4 salvador-dali-3 salvador-dali-2 salvador-dali-1

Zdję­cie głów­ne dome­na publiczna/Allan Warren

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy