Sprawdzasz tag

Maciej Słomczyński

Ciekawostki

Salvador Dalí zilustrował Alicję w Krainie Czarów!

Ali­cja w Kra­inie Cza­rów” to powieść nie­zwy­kła. Napi­sał ją angiel­ski mate­ma­tyk Char­les Dodg­son pod pseu­do­ni­mem Lewis Car­roll. “Ali­cja…” peł­na jest odnie­sień lin­gwi­stycz­nych i mate­ma­tycz­nych i kie­ro­wa­na jest zarów­no dla doro­słych, jak i dla dzie­ci. Pod jej wra­że­niem był m.in. jej tłu­macz Maciej Słomczyński.

Czy­taj dalej

-->