Aktualności Ekranizacje

Netflix ujawnił wiedźmińską obsadę

Jeśli cho­dzi o akto­rów gra­ją­cych w seria­lo­wej adap­ta­cji Wiedź­mi­na Andrze­ja Sap­kow­skie­go, do dziś wia­do­me było jedy­nie, że w Geral­ta z Rivii wcie­li się Hen­ry Cavill zna­ny chy­ba naj­le­piej z ostat­nich wystę­pów jako Super­man. Resz­ta obsa­dy pozo­sta­wa­ła tajem­ni­cą, wokół któ­rej krą­ży­ło mnó­stwo plo­tek. Teraz już jed­nak wszyst­ko jest jasne. Net­flix upu­blicz­nił listę akto­rów wcie­la­ją­cych się w głów­ne role. W koń­cu wie­my, kto zagra Yen­ne­fer czy Ciri.

Na pew­no nie­ma­łym zasko­cze­niem dla spo­rej licz­by zain­te­re­so­wa­nych tema­tem był angaż pierw­szo­li­go­we­go Henry’ego Cavil­la. Bar­dzo kon­tra­sto­wy wyda­je się być w obli­czu tego wybór akto­rek, któ­re wcie­lą się w naj­waż­niej­sze posta­ci kobie­ce. Yen­ne­fer zagra Anya Cha­lo­tra mają­ca na swo­im kon­cie dotych­czas wystę­py w dwóch tyl­ko seria­lach z 2018 roku: The ABC Mur­ders i Wan­der­lust. Rów­nież aktor­ka, któ­ra wsko­czy w buty Ciri zda­je się być świe­żyn­ką. Freya Allan wystą­pi­ła wcze­śniej w trzech krót­ko­me­tra­żów­kach i dwóch seria­lach: Into the Badlands: Kra­ina Bez­pra­wia oraz The War of the Worlds.

Szu­ka­my naj­lep­szych akto­rów do ról. Krop­ka. Koniec opo­wie­ści. Wszyst­ko spro­wa­dza się do naj­lep­sze­go akto­ra do danej roli. Hen­ry jest oczy­wi­ście wiel­kim fanem serii. Widzie­li­śmy się na począt­ku kwiet­nia. To było bar­dzo ogól­ne spo­tka­nie. Potem spo­ty­ka­łem się z set­ka­mi innych kan­dy­da­tów na Geral­ta, ale nigdy tak napraw­dę nie wyrzu­ci­łem z gło­wy Hen­ry­’e­go. Jeśli cho­dzi o castin­gi Anyi i Freyi, naj­lep­sze było to, że byli­śmy otwar­ci na każ­de­go i obie, według mnie, były ide­al­nym ucie­le­śnie­niem ducha tych posta­ci, tłu­ma­czy­ła show­run­ner­ka seria­lu, Lau­ren S. His­srich, w wywia­dzie dla „The Hol­ly­wo­od Reporter”.

Poza Anyą Cha­lo­trą, Freyą Allan i Hen­rym Cavil­lem do obsa­dy Wiedź­mi­na dołą­czy­li nastę­pu­ją­cy akto­rzy: Jodhi May (Gra o Tron, Geniusz) jako Kró­lo­wa Calan­the; Björn Hly­nur Haralds­son (For­ti­tu­de), któ­ry zagra jej męża, ryce­rza Eista; Adam Levy (Kni­ght­fall, Prze­kręt) w roli dru­ida Myszo­wo­ra; MyAn­na Buring (Rip­per Stre­et: Tajem­ni­ca Kuby Roz­pru­wa­cza, Lista płat­nych zle­ceń) jako rek­tor­ka aka­de­mii cza­ro­dzie­jek w Are­tu­zie Tis­sa­ia de Vries; Mimi Ndi­we­ni (Black Earth Rising) wystą­pi w roli Frin­gil­li Vigo, a The­ri­ca Wil­son-Read (Pro­fil) – Sabri­ny Gle­vis­sig; Mil­lie Bra­dy (Upa­dek kró­le­stwa, Teen Spi­rit) wcie­li się w wygna­ną księż­nicz­kę Renfri.

Zatrud­ni­li­śmy reży­se­ra obsa­dy w czerw­cu i od tego cza­su pra­co­wa­li­śmy napraw­dę inten­syw­nie. W tym momen­cie mamy obsa­dzo­nych oko­ło 50 akto­rów. (…) Było kil­ka osób, któ­re mia­łem w gło­wie od momen­tu, w któ­rym zaczą­łem pisać daną postać, ale byli też boha­te­ro­wie, któ­rzy wyma­ga­li bar­dzo inten­syw­nych poszu­ki­wań. Ciri jest tu dosko­na­łym przy­kła­dem. Prze­słu­cha­li­śmy ponad 200 mło­dych kobiet z całej Euro­py, mówi­ła Lau­ren S. Hissrich.

Kolej­ne szcze­gó­ły będą suk­ce­syw­nie odkry­wa­ne. Pro­duk­cja jesz­cze nie ruszy­ła peł­ną parą. Show­run­ner­ka wie­lo­krot­nie jed­nak powta­rza­ła, że doło­ży wszel­kich sta­rań, by serial zado­wo­lił wszyst­kich tych, któ­rzy tak bar­dzo boją się nad­mier­ne­go zame­ry­ka­ni­zo­wa­nia mate­ria­łu źródłowego.

Jed­ną z rze­czy, któ­re naj­bar­dziej odczu­wam, są ludzie oba­wia­ją­cy się, że pozbę­dzie­my się kul­tu­ro­we­go kon­tek­stu Wiedź­mi­na, usu­wa­jąc jego sło­wiań­skie korze­nie, z któ­rych ludzie w Pol­sce są tak bar­dzo dum­ni. Nie może być to dal­sze od praw­dy. To, co zawsze chcia­łem zro­bić, to wziąć te sło­wiań­skie histo­rie i poka­zać je publicz­no­ści na całym świe­cie, zapew­ni­ła we wspo­mnia­nym wywiadzie.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło netflix

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy