Ciekawostki

J.K. Rowling wyżej w rankingu Forbesa niż Cristiano Ronaldo

Har­ry Pot­ter, bodaj naj­słyn­niej­szy w tym momen­cie cza­ro­dziej, któ­ry popu­lar­no­ścią zawsty­dzić może Davi­da Cop­per­fiel­da i Mer­li­na, został powo­ła­ny do życia w 1997 roku. Wte­dy wła­śnie za spra­wą bry­tyj­skie­go wydaw­nic­twa Blo­oms­bu­ry Publi­shing na rynek tra­fi­ła pierw­sza książ­ka z pla­no­wa­ne­go na sie­dem tomów cyklu. Har­ry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficz­ny szyb­ko oka­zał się hitem i mię­dzy­na­ro­do­wym bestsellerem.

W tym punk­cie roz­po­czę­ła się eks­pre­so­wa dro­ga J.K. Row­ling z raczej prze­cięt­ne­go pozio­mu finan­so­we­go do zapie­ra­ją­ce­go dech w pier­siach bogac­twa. Od wyda­nia pierw­szej książ­ki minę­ło dwa­dzie­ścia lat. Przez ten czas seria o nasto­let­nim cza­ro­dzie­ju sprze­da­ła się w ponad 450 milio­nach egzem­pla­rzy na całym świe­cie, nato­miast fil­mo­wa fran­czy­za jest wyce­nia­na na pra­wie 8 miliar­dów dola­rów. „For­bes” sza­cu­je, że mają­tek J.K. Row­ling jest wart oko­ło 650 milio­nów. Duża zasłu­ga leży w tema­tycz­nych par­kach roz­ryw­ki na Flo­ry­dzie oraz w Kali­for­nii i Japo­nii. Wynik autor­ki mógł­by być nawet jesz­cze wyż­szy, gdy­by nie sza­co­wa­ne na 150 milio­nów dola­rów dat­ki na cele charytatywne.

W 2016 roku na teatral­nych sce­nach wysta­wio­no sztu­kę Har­ry Pot­ter i Prze­klę­te Dziec­ko, dru­kiem uka­zał się jej sce­na­riusz, a do kin wszedł nowy film z uni­wer­sum Row­ling: Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć. Wszyst­ko to spra­wi­ło, że w cią­gu dwu­na­stu mie­się­cy Row­ling zaro­bi­ła 95 milio­nów dola­rów, co uczy­ni­ło ją nume­rem jeden na liście naj­le­piej opła­ca­nych auto­rów według „For­be­sa”. Wyprze­dzi­ła tym samym Joh­na Gri­sha­ma, Ste­phe­na Kin­ga, Dana Brow­na czy nawet Jame­sa Pat­ter­so­na, któ­ry pierw­szą pozy­cję zaj­mo­wał już dzie­więć razy w cią­gu dwu­dzie­stu lat ist­nie­nia listy.

J.K. Row­ling nie tyl­ko jest naj­le­piej opła­ca­ną autor­ką, ale rów­nież pro­wa­dzi z podob­nym zesta­wie­niu, ale roz­sze­rzo­nym na wszyst­kich cele­bry­tów. Prze­go­ni­ła nawet Cri­stia­no Ronal­do, któ­re­go dochód z ostat­nich dwu­na­stu mie­się­cy został osza­co­wa­ny na 93 milio­ny dola­rów. Trze­cie miej­sce zaj­mu­je zespół Cold­play, czwar­te – bry­tyj­ska pio­sen­kar­ka Adele.

Źró­dło: Forbes

Autor: Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy