Ciekawostki

10 ciekawostek o Camilli Läckberg

Nie­dłu­go w Pol­sce uka­że się nowa książ­ka szwedz­kiej mistrzy­ni kry­mi­na­łu, Camil­li Läck­berg. Do tej pory książ­ki szwedz­kiej kró­lo­wej kry­mi­na­łu zosta­ły prze­tłu­ma­czo­ne na prze­szło 40 języ­ków i są sprze­da­wa­ne w 60 kra­jach na całym świe­cie. „Cza­row­ni­ca” będzie dzie­sią­ta czę­ścią cyklu roz­gry­wa­ją­ce­go się w rodzin­nym mie­ście pisar­ki, Fjäl­l­ba­ce, z Eri­ką Falck i poli­cjan­tem Patri­kiem Hed­strömem w rolach głów­nych. Z tej oka­zji mamy dla Was 10 cie­ka­wo­stek na temat jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych współ­cze­snych pisarek.

1. Nie­wie­le osób popraw­nie wyma­wia nazwi­sko Camil­li Läck­berg. Bar­dzo czę­sto zda­rza się, że nawet dzien­ni­ka­rze, któ­rzy powin­ni wie­dzieć, jak o niej mówić lub jak się do niej zwra­cać, popeł­nia­ją nawet kil­ka błę­dów. Nazwi­sko popraw­nie powin­no czy­tać się „Lek­berj”, ponie­waż w szwedz­kim „ä” wyma­wia się jako „æ”, nato­miast „g” powin­no brzmieć jak zmięk­czo­ne „j”.

2. Camil­la Läck­berg z wykształ­ce­nia jest eko­no­mist­ką. Przez kil­ka lat pra­co­wa­ła w zawo­dzie, jed­nak bez więk­sze­go zapa­łu. Pew­ne­go dnia jej mat­ka i mąż posta­no­wi­li wyjść naprze­ciw marze­niom Camil­li o zosta­niu pisar­ką. Jako pre­zent zaspon­so­ro­wa­li jej kurs pisa­nia kry­mi­na­łów. Na jego zali­cze­nie musia­ła stwo­rzyć pierw­szy roz­dział książ­ki – na pod­sta­wie tej pra­cy powsta­ła póź­niej „Księż­nicz­ka z lodu”.

3. Jed­nym z naj­więk­szych hob­by Läck­berg jest goto­wa­nie. Do tej pory uda­ło jej się wydać już dwie książ­ki kuli­nar­ne, ale nie zamie­rza na tym poprze­stać. Pierw­sze były wyda­ne w 2008 roku „Sma­ki z Fjäl­l­bac­ki”, a trzy lata póź­niej uka­za­ła się książ­ka „Bie­sia­da, jedze­nie i miłość”.

4. Camil­la Läck­berg wcze­śnie zaczę­ła prze­ja­wiać fascy­na­cje mrocz­ny­mi histo­ria­mi. Swo­je pierw­sze opo­wia­da­nie pt. „Świę­ty Miko­łaj” napi­sa­ła w wie­ku pię­ciu lat. Przed­sta­wi­ła w nim histo­rię Świę­te­go Miko­ła­ja i jego żony, któ­ra zosta­ła zna­le­zio­na mar­twa w kału­ży krwi.

5. Camil­la Läck­berg zna­na jest z czę­ste­go zmie­nia­nia part­ne­rów. Obec­nie jest z młod­szym o 13 lat od sie­bie mode­lem i zawod­ni­kiem MMA, Simo­nem Sköldem.

​Ni anar inte hur svårt det varit att hål­la tyst om det­ta. SOM jag läng­tat efter att kun­na berät­ta för er. Nu kan jag äntli­gen yttra des­sa ord som jag drömt om. Jag och Simon har gift oss. Tidi­ga­re idag hade vi en liten cere­mo­ni på vårt land­stäl­le med familj och de närm­sta vän­ner­na. JAG OCH SIMON HAR GIFT OSS! Simon, att du vill leva med mig resten av mina dagar på jor­den är mitt livs stör­sta triumf. Sedan vi först träf­fa­des har du gjort dagar­na roli­ga­re, mer färg­star­ka. Och tryg­ga­re. Jag har aldrig känt mig lika trygg som när jag är med dig. Jag älskar dig, nu och för evigt. #sim­cam­wed­ding foto­graf: @photographer_magnus_ragnvid

A post sha­red by Camil­la Läck­berg (@lackberg) on

6. Läck­berg jest bar­dzo rodzin­na – ma czwo­ro dzie­ci i na co dzień zaj­mu­je się domem. Mimo że dwa razy się roz­wo­dzi­ła, nadal utrzy­mu­je sta­ły kon­takt z były­mi męża­mi i ich nowy­mi part­ner­ka­mi. Sama mówi, że jest zwo­len­nicz­ką nowo­cze­sne­go mode­lu rodzi­ny. Z pierw­sze­go mał­żeń­stwa z Mika­elem Eriks­so­nem, ma dwój­kę dzie­ci – Wil­le­go i Meję. Z dru­gim mężem, Mar­ti­nem Meli­nem, ma syna Char­lie­go. W 2016 roku uro­dzi­ła się Pol­ly, któ­rą jest cór­ką obec­ne­go part­ne­ra, Simo­na Skölda.

7. Jest fan­ką hor­ro­rów, któ­re regu­lar­nie oglą­da ze swo­ją naj­star­szą córką.

8. Camil­la Läck­berg jest rów­nież autor­ką ksią­żek dla dzie­ci. Głów­nym boha­te­rem baj­ki ilu­stro­wa­nej przez Mil­li­sa Sar­rie­go jest Super Charlie.

9. Camil­la Läck­berg zaj­mu­je się rów­nież dys­try­bu­cją biżu­te­rii oraz sprze­da­żą odzie­ży dla kobiet w ciąży.

10. Jak już wspo­mi­na­li­śmy, książ­ki Camil­li Läck­berg zosta­ły prze­tłu­ma­czo­ne na ponad 40 języ­ków i są sprze­da­wa­ne w 60 kra­jach na całym świe­cie. Do tej pory roze­szły się w prze­szło 22 milio­nach egzem­pla­rzy. W swo­jej ojczyź­nie pisar­ka ucho­dzi za cele­bryt­kę, wystę­po­wa­ła m.in. w szwedz­kim „Tań­cu z gwiazdami”.

Auto­rem zdję­cia głów­ne­go jest Mat­tias Blom­gren. Źró­dło zdję­cia: Wiki­pe­dia. Licen­cja CC BY 3.0.

Kuba Kra­sny

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy