Ciekawostki

Metallica wydaje książkę dla dzieci

Zasad­no­ści ksią­żek dla dzie­ci o Mes­sim czy Ronal­do nie moż­na kwe­stio­no­wać, bo tą są współ­cze­śni boha­te­ro­wie więk­szo­ści marzą­cych o karie­rze pił­kar­skiej szkra­bów. Jed­nak ilu­stro­wa­na, obfi­tu­ją­ca w rymy bio­gra­fia ame­ry­kań­skie­go zespo­łu heavy­me­ta­lo­we­go budzi raczej niedowierzanie.

Rynek lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej pręż­nie się roz­wi­ja. Z księ­gar­nia­nych półek zwra­ca­ją na sie­bie uwa­gę feerią barw kolo­ro­we okład­ki, obie­cu­jąc nie­sa­mo­wi­te przy­go­dy, mnó­stwo śmie­chu, poży­tecz­ną wie­dzę i nie­od­łącz­ne ilu­stra­cje. Naj­młod­si czy­tel­ni­cy mogą roz­wi­jać swo­je zain­te­re­so­wa­nia pale­on­to­lo­gicz­ne, podró­żu­jąc z dino­zau­ra­mi, zwie­dzać zaka­mar­ki kosmo­su, pozna­wać pod­sta­wy che­mii czy fizy­ki, prze­pro­wa­dza­jąc wido­wi­sko­we doświad­cze­nia. Wydaw­cy dają rów­nież dzie­cia­kom szan­sę pozna­wać swo­ich ido­lów – na ten cel szy­ko­wa­ne są spe­cjal­ne bio­gra­fie obfi­tu­ją­ce w fak­ty przed­sta­wio­ne za pomo­cą efek­ciar­skich info­gra­fik. Naj­wi­docz­niej w trend chce się wstrze­lić teraz rów­nież Metallica.

Na ofi­cjal­nej stro­nie zespo­łu poja­wił się wpis infor­mu­ją­cy, że wkrót­ce wyda­na zosta­nie nie­zwy­kła książ­ka przed­sta­wia­ją­ca histo­rię Metal­li­ki od A do Z, gdzie każ­da lite­ra będzie w jakiś spo­sób pod­kre­ślać naj­waż­niej­sze momen­ty ist­nie­nia kape­li Jame­sa Het­fiel­da i Lar­sa Ulri­cha. The ABCs of Metal­li­ca ma obfi­to­wać tak w rymy, jak i w ilu­stra­cje – te ostat­nie zosta­ły wyko­na­ne przez Micha­ela McLe­era. Według zapo­wie­dzi książ­ka ma bawić zarów­no dzie­cia­ki, jak i sta­rych fanów zespołu.

Nie moż­na odmó­wić Metal­li­ce tytu­łu jed­ne­go z naj­bar­dziej wpły­wo­wych zespo­łów meta­lo­wych lat 80-tych ubie­głe­go wie­ku – nie­za­leż­nie od wyni­ku dys­kur­su, czy kape­la skoń­czy­ła się na Kill ’Em All, czy nie. Dziw­na wyda­je się jed­nak chęć wyda­nia książ­ki dla dzie­ci. Jedy­na nadzie­ja, że fani, w mło­do­ści zasłu­chu­ją­cy się w hitach zespo­łu, dziś mają­cy wła­sne dzie­ci, będą chcie­li prze­ka­zać im cząst­kę swo­jej mło­dzień­czej fascy­na­cji i razem wyru­szą w podróż po barw­nej histo­rii Metalliki.

The ABCs of Metal­li­ca do sprze­da­ży tra­fi 26 listo­pa­da. Przed­sprze­daż już ruszy­ła na stro­nie zespo­łu i na Ama­zo­nie. Część docho­du zosta­nie prze­ka­za­na na fun­da­cję All Within My Hands wspie­ra­ją­cą pro­gra­my edu­ka­cyj­ne dla pra­cow­ni­ków oraz insty­tu­cje wal­czą­ce z gło­dem w Sta­nach Zjednoczonych.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

zdję­cie głów­ne wiki­pe­dia Raph_PH na licen­cji CC BY 2.0

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy