Ciekawostki

TOP 10 książek górskich, które warto przeczytać

Książ­ki gór­skie gwa­ran­tu­ją nie­sa­mo­wi­tą, peł­ną emo­cji lek­tu­rę i podróż na szczy­ty, któ­rych zdo­by­cie czę­sto wykra­cza poza moż­li­wo­ści więk­szo­ści osób. To nie tyl­ko opo­wie­ści o pięk­nych i budzą­cych respekt górach, ale tak­że o nie­zwy­kłych ludziach, któ­rzy, aby osią­gnąć posta­wio­ne sobie cele, byli w sta­nie poświę­cić wszyst­ko. Przed­sta­wia­my naj­lep­sze książ­ki gór­skie, któ­re war­to prze­czy­tać – nawet jeśli temat gór­skich wypraw jest wam zupeł­nie obcy. 

Książki górskie

Znajdź pro­mo­cję na Woblink.com

Lhotse’89. Ostatnia wyprawa Jerzego Kukuczki, Elżbieta Piętak, Dariusz Piętak

Książ­ka jest rela­cją z wypra­wy Jerze­go Kukucz­ki na połu­dnio­wą ścia­nę Lhot­se. Hima­la­ista zapro­sił do udzia­łu w wypra­wie dzien­ni­kar­kę Elż­bie­tę Pię­tak, z Tele­wi­zji Kato­wi­ce – rodzin­ne­go mia­sta Kukucz­ki – aby doku­men­to­wa­ła wypra­wę. Dzien­ni­kar­ka pro­wa­dzi­ła też dzien­nik, w któ­rym noto­wa­ła wyda­rze­nia z eska­pa­dy, zarów­no te powsze­dnie jak i waż­ne, tra­gicz­ne. 24 paź­dzier­ni­ka Jerzy Kukucz­ka nie ode­zwał się do bazy. Kil­ka dni póź­niej świat usły­szał tra­gicz­ną wia­do­mość: męż­czy­zna zgi­nął na połu­dnio­wej ścia­nie Lhotse. 

Lhotse

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Pochowani w niebie. Niezwykła historia Szerpów i największej tragedii na K2, Peter Zuckerman, Amanda Padoan

Pocho­wa­ni w nie­bie” to książ­ka pory­wa­ją­ca i poru­sza­ją­ca – przed­sta­wio­na w niej histo­ria to nie tyl­ko opis peł­nej napię­cia gór­skiej wspi­nacz­ki, ale tak­że opo­wieść o Szer­pach, ich zwy­cza­jach czy kul­tu­rze. Szer­po­wie czę­sto pozo­sta­ją w cie­niu, a towa­rzy­szą hima­la­istom od zawsze. W “Pocho­wa­nych w nie­bie” auto­rzy poka­zu­ją boha­ter­stwo i siłę tych ludzi.

Pochowania

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Sprawa Hoffmanowej, Katarzyna Zyskowska-Ignaciak

To jedy­na powieść w tym zesta­wie­niu. “Spra­wa Hof­f­ma­no­wej” powin­na przy­paść do gustu wiel­bi­cie­lom gór i nie­roz­wią­za­nych tajem­nic z prze­szło­ści. Książ­ka zosta­ła zain­spi­ro­wa­na praw­dzi­wą tra­gicz­ną spra­wą śmier­ci trój­ki męż­czy­zna w oko­li­cach Lodo­wej Prze­łę­czy 3 sierp­nia 1925 roku. W “Spra­wie Hof­f­ma­no­wej” rów­nież przed­sta­wio­no nie­wy­ja­śnio­ną śmierć na Lodo­wej Prze­łę­czy. Na wypra­wę wyru­szy­ła trój­ka ludzi – mat­ka, ojciec i syn. Wró­ci­ła tyl­ko kobie­ta. Co sta­ło się na Lodo­wej Prze­łę­czy i jaką rolę w tra­gicz­nych wyda­rze­niach ode­gra­ła Hoffmanowa? 

Sprawa Hoffmanowej

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Nanga Dream, Mariusz Sepioło

Nan­ga Dre­am” to opo­wieść o wiel­kich marze­niach, podró­żach, pasjach i ich reali­za­cji. Mariusz Sepio­ło poka­zu­je postać Tom­ka Mac­kie­wi­cza, a tak­że jego rodzi­ny i przy­ja­ciół. To jego bli­scy jako pierw­si otrzy­ma­li sygnał o tym, że z męż­czy­zną dzie­ję się coś nie­do­bre­go. “Nan­ga Dre­am” poka­zu­je akcję ratun­ko­wą, w któ­rej czyn­ny udział bra­li wspi­na­cze spod K2, i jej kuli­sy z per­spek­ty­wy bli­skich Mackiewicza.

Nanga Dream

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Góry. Stan umysłu, Robert Macfarlane 

Robert Mac­far­la­ne to bry­tyj­ski pisarz i podróż­nik. W swo­jej książ­ce “Góry. Stan umy­słu” sta­ra się odna­leźć źró­dło, jed­no­cze­śnie intry­gu­ją­cej i irra­cjo­nal­nej, miło­ści do wyso­ko­gór­skiej wspi­nacz­ki. Od lat gór­skie wędrów­ki to jed­na z naj­szyb­ciej popu­la­ry­zu­ją­cych się form spę­dza­niu wol­ne­go cza­su. W prze­ci­wień­stwie do innych aktyw­no­ści z cho­dze­niem w góry, zwłasz­cza te wyso­kie, zwią­za­ne jest ryzy­ko śmier­ci. Autor opi­su­je jak na prze­ło­mie stu­le­ci zmie­ni­ło się podej­ście do gór i wspi­nacz­ki, obse­sji zdo­by­wa­nia Alp, a potem Himalajów. 

Góry

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Himalaistki. Opowieść o kobietach, które pokonują każdą górę, Mariusz Sepioło

Autor “Hima­la­istek”, Mariusz Sepio­ło w swo­jej książ­ce opi­su­je posta­cie pol­skich hima­la­istek, któ­re budo­wa­ły legen­dę świa­to­we­go hima­la­izmu. Wan­da Rut­kie­wicz, Hali­na Kru­ger-Syro­kom­ska czy Dobro­sła­wa Mio­do­wicz-Wolf to tyl­ko kil­ka nazwisk wyjąt­ko­wych Polek, któ­re dzię­ki swo­im doko­na­niom zapi­sa­ły się na kar­tach histo­rii hima­la­izmu. Oprócz zdo­by­wa­nia kolej­nych szczy­tów, musia­ły tak­że zma­gać się z dys­kry­mi­na­cją i szowinizmem.

Himalaistki

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Wszystko za Everest, Jon Krakauer

Książ­ka „Wszyst­ko za Eve­rest” jest efek­tem tra­gicz­nej wypra­wy w Hima­la­je, w któ­rej udział brał jej autor, Jon Kra­kau­er. Pod­czas ata­ko­wa­nia szczy­tu Mount Eve­rest w 1996 roku zgi­nę­ło aż ośmiu człon­ków eks­pe­dy­cji, w tym dwóch doświad­czo­nych prze­wod­ni­ków – Rob Hall i Scott Fisher. Kra­kau­er w swo­jej książ­ce skry­ty­ko­wał cały cykl przy­go­to­waw­czy, opi­sał kiep­ską kon­dy­cję śro­do­wi­ska wspi­na­czy, nie zosta­wia­jąc suchej nit­ki na Ana­to­li­ju Buki­rie­je­wie – jed­nym z głów­nych prze­wod­ni­ków. Książ­ka wzbu­dzi­ła ogrom­ne kon­tro­wer­sje nie tyl­ko w śro­do­wi­sku wspinaczy.

Wszystko za Everest

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz, Anna Kamińska

Wan­da” to opo­wieść o jed­nej z naj­waż­niej­szych i naj­słyn­niej­szych pol­skich hima­la­istek. Boha­ter­ka powie­ści była zna­na ze swo­je­go upo­ru i deter­mi­na­cji w dąże­nia do celu i speł­nie­nia ambi­cji, kosz­tem innych aspek­tów życia. Polka była trze­cią kobie­tą, któ­ra zdo­by­ła Mount Eve­rest i pierw­szą, któ­ra posta­wi­ła sto­pę na K2. Stra­ci­ła życie w górach – nie było świad­ków jej ostat­nich słów. W książ­ce Rut­kie­wicz wie­le miej­sca odda­ła ludziom, któ­rzy zna­li Wan­dę Rut­kie­wicz. Zna­la­zły się w niej nie­pu­bli­ko­wa­ne dotąd foto­gra­fie, doku­men­ty i relacje.

Wanda

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Przesunąć horyzont, Martyna Wojciechowska

Mar­ty­na Woj­cie­chow­ska to jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych pol­skich dzien­ni­ka­rek, zaj­mu­ją­cych się tema­tem podró­ży. Po zdo­by­ciu Mount Eve­rest dosta­ła pro­po­zy­cję posa­dy redak­tor naczel­nej pol­skiej edy­cji Natio­nal Geo­gra­phic oraz Natio­nal Geo­gra­phic Tra­ve­ler. „Prze­su­nąć hory­zont” to zapi­ski z jej wypra­wy w Hima­la­je. Książ­ka jest boga­to ilu­stro­wa­na, na prze­szło 100 kolo­ro­wych foto­gra­fiach zna­la­zły się mię­dzy inny­mi wykre­sy i mapki. 

Przesunąć horyzont

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Fiva, Gordon Stainforth

Fiva” to książ­ka o kon­fron­ta­cji czło­wie­ka ze swo­imi ogra­ni­cze­nia­mi i lęka­mi. Dwaj mło­dzi wspi­na­cze, Gor­don i John Sta­in­forth zde­cy­do­wa­li się zmie­rzyć ze słyn­ną Ścia­ną Trol­li – naj­wyż­szą skal­ną ścia­ną w Euro­pie. Posta­no­wi­li zdo­być ją dro­gą zna­ną jako „Fiva”. Wypra­wa, któ­ra mia­ła zająć im jed­no popo­łu­dnie prze­cią­gnę­ło się do prze­szło dwóch peł­nych dni. Dla bra­ci mia­ła być to krót­ka przy­go­da, a mogła skoń­czyć się tra­gicz­nie. Minę­ło prze­szło 40 lat, zanim Gor­don Sta­in­forth pierw­szy raz opi­sał to co dzia­ło się w cza­sie tej nie­od­po­wie­dzial­nej przygody.

Fiva

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Wszyst­kie opi­sa­ne powy­żej tytu­ły może­cie kupić w pro­mo­cyj­nych cenach (aż do ‑45%) w księ­gar­ni inter­ne­to­wej Woblink. Pro­mo­cja trwa do 27 listopada.


Arty­kuł sponsorowany

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy