Ciekawostki

W ramach urlopowego wyjazdu możesz poprowadzić księgarnię w Szkocji

Na nie­co­dzien­ny pomysł waka­cyj­nej księ­gar­ni do wyna­ję­cia wpa­dła ame­ry­kań­ska pisar­ka dzia­ła­ją­ca w bran­ży fil­mo­wej, Jes­si­ca Fox. Teraz każ­dy może zare­zer­wo­wać sobie waka­cje w Wig­town, zna­nym dziś jako Szkoc­kie Naro­do­we Mia­sto Książ­ki, i poza zwie­dza­niem oko­licz­nych uro­czych tere­nów popro­wa­dzić małą księ­ga­ren­kę. Nie, to nie żart.

Świę­to­wa­łam aku­rat ponad pół deka­dy życia w Wig­town, po tym, jak tu przy­je­cha­łam, podą­ża­jąc za wizją pra­cy w księ­gar­ni nad morzem w Szko­cji, a osta­tecz­nie zako­cha­łam się w jej wła­ści­cie­lu i zosta­łam. Roz­ma­wia­łam z moim dro­gim przy­ja­cie­lem, Fin­nem McCre­athem, że musi być prze­cież wię­cej zwa­rio­wa­nych Ame­ry­ka­nów, któ­ry marzą o małej księ­gar­ni w idyl­licz­nym mia­stecz­ku na szkoc­kim wybrze­żu. Wpa­dli­śmy na pomysł pierw­szych w histo­rii księ­gar­nia­nych waka­cji… Zna­łam kobie­tę, któ­ra chcia­ła sprze­dać swo­ją księ­gar­nię, a dzię­ki Rose­ma­ry i Davi­do­wi Bythel­lom, któ­rzy uwie­rzy­li w tę ideę, kupi­li­śmy budy­nek i prze­ro­bi­li­śmy pię­tro na uro­czy pen­sjo­nat dla wła­ści­cie­la bądź wła­ści­cie­li księ­gar­ni, tłu­ma­czy­ła Jes­si­ca Fox.

Nie­zwy­kłe waka­cje moż­na zare­zer­wo­wać przez por­tal Airbnb. Na pię­trze, tuż nad księ­gar­nią The Open Book, znaj­du­je się mały apar­ta­ment dla dwóch osób z przy­tul­nym salo­nem i funk­cjo­nal­ną kuch­nią. Wła­ści­cie­le zapew­nia­ją rów­nież pomoc miej­sco­wych wolon­ta­riu­szy, któ­rzy zatrosz­czą się o dobre samo­po­czu­cie wcza­so­wi­czów. To w jakim zakre­sie goście zaan­ga­żu­je się w pro­wa­dze­nie księ­gar­ni, zale­ży tyl­ko od nich.

Pomysł oka­zał się być tra­fio­ny. Księ­gar­nia­ny­mi waka­cja­mi zain­te­re­so­wa­ni są ludzie z całe­go świa­ta. Przy­jeż­dża­ją z wła­sny­mi wysta­wa­mi okien­ny­mi, deko­ra­cja­mi i inny­mi pomy­sła­mi by dodać miej­scu coś od siebie.

Orga­ni­za­to­rzy waka­cji pod­kre­śla­ją na stro­nie, że waka­cje nie mają cha­rak­te­ru wolon­ta­ria­tu, nikt rów­nież nie zapła­ci wcza­so­wi­czom za pro­wa­dze­nie księgarni.

To waka­cje, za któ­re pła­cisz, kla­sy­fi­ku­ją się jako tury­sty­ka kul­tu­ral­na i możesz cie­szyć się księ­gar­nią, jak tyl­ko chcesz, czy­ta­my na stronie.

Wig­town to nie­wąt­pli­wie uro­kli­we mia­stecz­ko. Liczy nie­speł­na tysiąc miesz­kań­ców, a jego histo­ria się­ga XII wie­ku. W dodat­ku w latach 90-tych zosta­ło ogło­szo­ne Szkoc­kim Naro­do­wym Mia­stem Książ­ki. Może pochwa­lić się corocz­nym festi­wa­lem książ­ki, któ­ry każ­dej jesie­ni zamie­nia Wig­town na dzie­sięć dni w raj dla książkoholików.

Rezer­wo­wać waka­cje w The Open Book może­cie tutaj: https://pl.airbnb.com/rooms/7908227

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy