Ciekawostki Felieton

Najciekawsze książkowe seriale ostatnich lat

Trend na two­rze­nie roz­bu­do­wa­nych i czę­sto bar­dzo kaso­wych seria­li w opar­ciu o książ­ko­we pier­wo­wzo­ry nie słab­nie. Jest wręcz prze­ciw­nie. Na każ­dym kro­ku może­my napo­tkać zapo­wie­dzi coraz to now­szych seria­lo­wych pro­duk­cji reali­zo­wa­nych na pod­sta­wie lite­rac­kie­go ory­gi­na­łu. I całe szczę­ście, gdyż wie­le z nich oka­za­ło napraw­dę rewe­la­cyj­ny­mi ekranizacjami.

W tek­ście nie znaj­dzie­cie takich seria­li jak na przy­kład „Opo­wieść pod­ręcz­nej”, nie­daw­no zakoń­czo­na „Gra o tron” czy „Kom­pa­nia bra­ci”, gdyż o nich (i wie­lu innych pro­duk­cjach) pisa­li­śmy już TUTAJ.
Ty razem skon­cen­tru­je­my się wyłącz­nie na świe­żych pre­mie­rach i seria­lach, któ­re poja­wi­ły się na ekra­nach nie­daw­no. Zapra­sza­my do lektury!

Para­graf 22 
Opar­te na książ­ce „Para­graf 22” Jose­pha Hellera

Akcja zarów­no mini­se­ria­lu, jak i lite­rac­kie­go pier­wo­wzo­ru roz­gry­wa się pod­czas II woj­ny świa­to­wej. Głów­nym boha­te­rem jest coraz bar­dziej sfru­stro­wa­ny bom­bar­dier ame­ry­kań­skich sił powietrz­nych Yos­sa­rian. Kie­dy pod wpły­wem roz­po­rzą­dze­nia żoł­nie­rze zmu­sze­ni są do zwięk­sze­nia licz­by odby­wa­nych lotów, męż­czy­zna, by unik­nąć wyko­ny­wa­nia misji, posta­na­wia symu­lo­wać naj­róż­niej­sze cho­ro­by. Stop­nio­wo zaczy­na popa­dać w coraz więk­szą nie­ła­skę u swo­ich prze­ło­żo­nych. Twór­com seria­lu uda­ło się zacho­wać cha­rak­te­ry­stycz­ny dla powie­ści iro­nicz­ny, czar­ny humor. W tym sze­ścio­od­cin­ko­wym seria­lu może­my zoba­czyć takich akto­rów jak mię­dzy inny­mi Geo­r­ge Clo­oney i Hugh Laurie.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Stran­ger Things i książ­ka „Stran­ger Things. Mrocz­ne umy­sły” Gwen­dy Bond

To jedy­ny serial na liście, któ­ry nie powstał na pod­sta­wie książ­ki. W cza­sie powro­tu do domu dwu­na­sto­let­ni Will Byers zni­ka. Zagi­nię­cie nasto­lat­ka roz­po­czy­na falę nie­bez­piecz­nych i dziw­nych zda­rzeń nawie­dza­ją­cych małe pro­win­cjo­nal­ne mia­stecz­ko. Tak pokrót­ce moż­na przed­sta­wić „Stran­ger Things” naj­po­pu­lar­niej­szy serial Net­fli­xa. Książ­ka „Stran­ger Things. Mrocz­ne umy­sły” to pierw­sza powieść roz­wi­ja­ją­ca wąt­ki, któ­re poja­wi­ły się z seria­lu. Opo­wia­da o wyda­rze­niach roz­gry­wa­ją­cych się kil­ka­dzie­siąt lat przed akcją ekra­no­wej pro­duk­cji. Mło­da i ambit­na Ter­ry Ives pro­wa­dzi spo­koj­ne życie w mia­stecz­ku poło­żo­nym w sta­nie India­na. Kie­dy dowia­du­je się o rzą­do­wym eks­pe­ry­men­cie MKUl­tra prze­pro­wa­dza­nym w miej­sco­wym labo­ra­to­rium decy­du­je się wziąć w nim udział. Ter­ry nie wie jesz­cze, że ta decy­zja zmie­ni jej całe życie.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Imię róży
Opar­te na książ­ce „Imię róży” Umber­toa Eco

Imię róży” to powieść uzna­wa­na przez wie­lu za jed­no z arcy­dzieł XX wie­ku. W 1327 roku do poło­żo­ne­go w pół­noc­nej czę­ści Włoch opac­twa bene­dyk­ty­nów przy­by­wa Wil­helm z Baske­rvil­le, uczo­ny fran­cisz­ka­nin, i jego towa­rzysz, uczeń oraz sekre­tarz, Adso z Mel­ku. Zakon­nik zosta­je popro­szo­ny o pomoc w roz­wią­za­niu zagad­ki tajem­ni­czej śmier­ci jed­ne­go z mni­chów. Powieść docze­ka­ła się już świet­nej ekra­ni­za­cji z 1986 roku, jed­nak­że z uwa­gi na czas trwa­nia, to serial dokład­niej przed­sta­wia i roz­wi­ja nie­któ­re wątki.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Nawie­dzo­ny dom na wzgórzu
Opar­te na książ­ce „Nawie­dzo­ny dom na wzgó­rzu” Shir­ley Jackson

Net­fli­xo­wy „Nawie­dzo­ny dom na wzgó­rzu” to współ­cze­sna adap­ta­cja kla­sycz­nej powie­ści gro­zy napi­sa­nej przez Shir­ley Jack­son pod tym samym tytu­łem. Punk­tem wspól­nym dla książ­ko­we­go pier­wo­wzo­ru i seria­lo­wej pro­duk­cji jest nawie­dzo­ny dom. To miej­sce peł­ne nie­bez­pie­czeństw, znie­kształ­ca­ją­ce ludz­ką per­cep­cję, w któ­rym ludzie popa­da­ją w obłęd. Serial to z połą­cze­nie psy­cho­lo­gicz­ne­go dra­ma­tu z ghost sto­ry. Wycho­wa­ne w naj­słyn­niej­szym nawie­dzo­nym domu Ame­ry­ki rodzeń­stwo, teraz już jako doro­śli, musi zmie­rzyć się z samo­bój­stwem jed­nej z sióstr. Tra­ge­dia pcha ich do kon­fron­ta­cji z demo­na­mi prze­szło­ści. W powie­ści nato­miast akcja kon­cen­tru­je się wokół eks­pe­ry­men­tu psy­cho­lo­gicz­ne­go dok­to­ra Mon­ta­gue, któ­ry prze­pro­wa­dza na samym sobie i trzech innych oso­bach zapro­szo­nych przez nie­go do posiadłości.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

22.11.63
Opar­te na książ­ce „Dal­las’ 63” Ste­phe­na Kinga

22.11.63” to bar­dzo dobry serial, któ­ry powstał na pod­sta­wie jesz­cze lep­szej książ­ki. Głów­ny boha­ter, Jake Epping (gra­ny przez świet­nie pasu­ją­ce­go do tej roli Jame­sa Fran­co), jest nie­po­zor­nym nauczy­cie­lem angiel­skie­go. Miesz­ka na pro­win­cji w sta­nie Maine, pro­wa­dzi lek­cje dla doro­słych i jest świe­żo po roz­wo­dzie. Jego spo­koj­ne życie wywra­ca się jed­nak do góry noga­mi w momen­cie, gdy wła­ści­ciel jego ulu­bio­ne­go baru z bur­ge­ra­mi posta­na­wia zdra­dzić mu sekret. W restau­ra­cji znaj­du­je się przej­ście umoż­li­wia­ją­ce podróż w cza­sie do wrze­śnia 1960 roku. Umie­ra­ją­cy wła­ści­ciel restau­ra­cji pro­si Jake’a o jed­ną rzecz – chce, aby męż­czy­zna prze­niósł się w cza­sie i zapo­biegł mor­der­stwu pre­zy­den­ta Kennedy’ego. Czy Jake będzie wsta­nie wyko­nać powie­rzo­ne mu zada­nie? Zarów­no serial, jak i powieść dosko­na­le poka­zu­ją men­tal­ność Ame­ry­ka­nów pod­czas kry­zy­su kubań­skie­go, ser­wu­jąc nam pełen nostal­gii obraz ówcze­sne­go USA.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Genial­na przyjaciółka
Opar­te na książ­ce „Genial­na przy­ja­ciół­ka” Ele­ny Ferrante

Nagle z życia sześć­dzie­się­cio­lat­ki, Ele­ny Gre­co, zni­ka jej przy­ja­ciół­ka. Kobie­ta zaczy­na zapi­sy­wać histo­rię ich wie­lo­let­niej rela­cji. Lilę pozna­ła w szko­le pod­sta­wo­wej, w 1950 roku. Tym samym roz­po­czy­na podróż w prze­szłość prze­no­szą­cą nas do uwo­dzą­ce­go, ale i peł­ne­go nie­bez­pie­czeństw, Neapo­lu z zeszłe­go stu­le­cia. Ele­na chce za wszel­ką cenę roz­wią­zać zagad­kę tajem­ni­cze­go znik­nię­cia przy­ja­ciół­ki, któ­ra była jej powier­ni­cą i wro­giem jed­no­cze­śnie. Serial jest wier­ną adap­ta­cją powie­ści Fer­ran­te. Zna­ko­mi­cie odda­je jej ducha i kli­mat. Fani cyklu neapo­li­tań­skie­go nie powin­ni poczuć się ani tro­chę zawiedzeni.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Ostre przed­mio­ty
Opar­te na książ­ce „Ostre przed­mio­ty” Gil­lian Flynn

Zma­ga­ją­ca się z trud­ną prze­szło­ścią dzien­ni­kar­ka Camil­le Pre­aker powra­ca po latach do rodzin­ne­go mia­stecz­ka Wind Gap, aby napi­sać arty­kuł o tajem­ni­czym mor­der­stwie dwóch dziew­czy­nek, do któ­re­go tam doszło. Serial jest wier­ną adap­ta­cją powie­ści – czuć w nim mało­mia­stecz­ko­wy, pełen intryg i tajem­nic kli­mat, jaki wykre­owa­ła w książ­ce Flynn.
Zarów­no seria­lo­wa, jak i książ­ko­wa wer­sja histo­rii to trzy­ma­ją­cy w napię­ciu, pełen emo­cji thril­ler psy­cho­lo­gicz­ny z mister­nie skon­stru­owa­nym tłem obyczajowym.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Min­dhun­ter
Opar­te na książ­kach „Min­dhun­ter. Tajem­ni­ce eli­tar­nej jed­nost­ki FBI” oraz „Min­dhun­ter. Podróż w ciem­ność” Joh­na Dougla­sa i Mar­ka Olshakera

Min­dhu­ner” jest seria­lem wyre­ży­se­ro­wa­nym przez Davi­da Fin­che­ra, zna­ne­go z takich pro­duk­cji jak cho­ciaż­by „Sie­dem”, „Pod­ziem­ny krąg” czy „Gra”. Głów­nym boha­te­rem pro­duk­cji jest nego­cja­tor mają­cy za zada­nie per­trak­to­wa­nie z prze­stęp­ca­mi, będą­cy­mi czę­sto po pro­stu zde­spe­ro­wa­ny­mi ludź­mi, któ­rzy groź­ba­mi chcą wymu­sić speł­nie­nie ich żądań. Ma on jed­nak znacz­nie więk­sze aspi­ra­cje. Zaczy­na dostrze­gać zna­cze­nie psy­cho­lo­gii w swo­jej pra­cy. Pod­czas zgłę­bia­nia jej taj­ni­ków stop­nio­wo docho­dzi do nie­go, że klu­czo­we pod­czas tro­pie­nia seryj­nych mor­der­ców jest pozna­wa­nie ich psy­chi­ki i pró­ba zro­zu­mie­nia jej dzia­ła­nia. Książ­ko­wy „Min­dhun­ter” to auto­bio­gra­ficz­na opo­wieść o życiu i pra­cy naj­bar­dziej zna­ne­go pro­fi­le­ra FBI, Joh­na Douglasa.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Phi­lip K. Dic­k’s Elec­tric Dreams 
Opar­te na utwo­rach Phi­li­pa K. Dicka

Serial, w for­mie anto­lo­gii, czer­pie gar­ścia­mi z histo­rii napi­sa­nych przez jed­ne­go z naj­waż­niej­szych pisa­rzy lite­ra­tu­ry scien­ce fic­tion, Phi­li­pa K. Dic­ka. Wizje kre­owa­ne przez pisa­rza zosta­ły pie­czo­ło­wi­cie prze­nie­sio­ne na ekran. Seria­lo­wy świat jest ponu­ry – pod wzglę­dem este­tycz­nym przy­wo­dzi na myśl „Łow­cę andro­idów”. Twór­cy seria­lu w każ­dym z odcin­ków sta­ra­ją się posta­wić przed widzem te same pyta­nia, któ­re sta­wiał Dick przed czy­tel­ni­kiem – co jest praw­dą, co zna­czy być czło­wie­kiem. Serial „Phi­lip K. Dic­k’s Elec­tric Dre­ams” wypro­du­ko­wał Chan­nel 4, zna­ny mię­dzy inny­mi z „Black Mirror”.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Cor­mo­ran Strike 
Opar­te na cyklu ksią­żek o detek­ty­wie Cor­mo­ra­nie Strike’u Rober­ta Galbraitha

Cykl powie­ści J.K. Row­ling (to ona jest tak napraw­dę autor­ką serii, któ­rą napi­sa­ła pod pseu­do­ni­mem) jest poświę­co­ny kry­mi­nal­nym zagad­kom, któ­re musi roz­wi­kłać detek­tyw Stri­ke. Serial, tak samo jak jego książ­ko­wy ory­gi­nał, przed­sta­wia nam histo­rię tytu­ło­we­go lon­dyń­skie­go pry­wat­ne­go detek­ty­wa. Jed­ną z pro­wa­dzo­nych przez nie­go spraw jest śmierć super­mo­del­ki. Musi odkryć czy było to rze­czy­wi­ście samo­bój­stwo czy może kry­je się za tym znacz­nie więcej.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Oczy­wi­ście seria­li opar­tych o lite­rac­ki pier­wo­wzór, bądź ksią­żek powią­za­nych z tele­wi­zyj­ny­mi pro­duk­cja­mi jest znacz­nie wię­cej. My opi­sa­li­śmy zale­d­wie nie­wiel­ką ich część. Zachę­ca­my do się­gnię­cia po wymie­nio­ne w tek­ście tytu­ły – zarów­no w wer­sji książ­ko­wej, jak i seria­lo­wej. Pole­ca­my jed­nak zacząć oczy­wi­ście od lektury!

Mar­ty­na Gancarczyk
Czy­taj PL

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy