Sprawdzasz tag

Pirx

Aktualności

Już postanowione. Pirx będzie krążył wokół Solaris.

Na prze­strze­ni ostat­nich mie­się­cy roze­grał się wyjąt­ko­wy kon­kurs uświet­nia­ją­cy set­ną rocz­ni­cę ist­nie­nia Mię­dzy­na­ro­do­wej Unii Astro­no­micz­nej. Pań­stwa człon­kow­skie dosta­ły moż­li­wość nazwa­nia obiek­tów nie­bie­skich – każ­de­mu ze stu dwu­na­stu kra­jów przy­dzie­lo­ny został układ poza­sło­necz­ny skła­da­ją­cy się z gwiaz­dy i jed­nej pla­ne­ty, oby­wa­te­le zgła­sza­li pro­po­zy­cje nazw, póź­niej zaś gło­so­wa­li na naj­lep­sze. Od 17 paź­dzier­ni­ka w kon­ste­la­cji Pega­za świe­ci Sola­ris, a obie­ga ją Pirx. Czy­taj dalej

-->