Sprawdzasz tag

dylan farrow

Aktualności

Duży międzynarodowy wydawca jednak rezygnuje z wydania książki Woody’ego Allena

Woody Allen, jeden z naj­bar­dziej uzna­nych ame­ry­kań­skich reży­se­rów, miał ogrom­ne pro­ble­my ze zna­le­zie­niem wydaw­cy, któ­ry zechciał­by opu­bli­ko­wać jego auto­bio­gra­fię. W koń­cu jed­nak dopiął swe­go. Grand Cen­tral, imprint mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py wydaw­ni­czej Hachet­te, ogło­sił nie­daw­no, że jego nakła­dem uka­że się A Pro­pos of Nothing Woody’ego Alle­na. Zale­d­wie kil­ka dni póź­niej wydaw­ca wyco­fał się z umo­wy. Czy­taj dalej

-->