Sprawdzasz tag

Midnight Sun

Aktualności

Fani serii Zmierzch mogą doczekać się kolejnych powieści osadzonych w tym świecie

Dwa­na­ście lat temu Ste­phe­nie Mey­er mia­ła nie­mal­że goto­wą nową powieść opo­wia­da­ją­cą jesz­cze raz o burz­li­wym związ­ku Edwar­da z Bel­lą, tym razem jed­nak widzia­ną z męskiej per­spek­ty­wy. Wcze­sna wer­sja książ­ki wycie­kła do inter­ne­tu, wsku­tek cze­go autor­ka posta­no­wi­ła zaprze­stać prac i do tema­tu nie wra­cać. Kil­ka lat póź­niej stwier­dzi­ła dodat­ko­wo, że nie widzi żad­nych szans, żeby mia­ły się uka­zać jesz­cze jakie­kol­wiek książ­ki z serii Zmierzch. Czy­taj dalej

-->