Sprawdzasz tag

Obeliks

Aktualności

Zmarł Albert Uderzo, rysownik i scenarzysta komiksów o Asteriksie

Komik­sy o Aste­rik­sie towa­rzy­szy­ły w mło­do­ści wie­lu dzi­siej­szym trzydziesto‑, czter­dzie­sto­lat­kom, młod­sze poko­le­nia mogą zaś znać przy­go­dy męż­nych Galów dzię­ki fil­mom ani­mo­wa­nym czy póź­niej­szym ich wer­sjom aktor­skim. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ściom, że komik­so­we pery­pe­tie Aste­rik­sa i jego dru­hów sta­ły się mię­dzy­na­ro­do­wym feno­me­nem. Dziś ze smut­kiem żegna­my dru­gie­go z ojców cha­rak­ter­nych posta­ci, Alber­ta Ude­rzo. Dożył dzie­więć­dzie­się­ciu dwóch lat. Czy­taj dalej

-->