Aktualności Ciekawostki

Nowa porcja książek polecanych przez Baracka Obamę

Były pre­zy­dent Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Barack Oba­ma, dał się poznać jako zago­rza­ły czy­tel­nik, któ­ry w dodat­ku bar­dzo chęt­nie dzie­li się swo­imi gusta­mi lite­rac­ki­mi i pole­ca przy róż­nych oka­zjach tytu­ły, z lek­tu­ry któ­rych czer­pał naj­więk­szą przy­jem­ność. Lato i waka­cje to wyśmie­ni­ty okres na spę­dza­nie cza­su z książ­ka­mi. Z takie­go same­go zało­że­nia wyszedł Barack Oba­ma. Teraz, kie­dy sezon urlo­po­wy powo­li chy­li się ku koń­co­wi były pre­zy­dent pod­po­wia­da listę tytu­łów, z któ­ry­mi war­to w jego mnie­ma­niu się zapoznać.

Jest sier­pień, więc chciał­bym dać wam znać o książ­kach, któ­re czy­ta­łem tego lata – może aku­rat szu­ka­cie suge­stii. Na począ­tek na pew­no nie popeł­ni­cie błę­du, jeśli prze­czy­ta­cie – pierw­szy, bądź kolej­ny raz – dzie­ła Toni Mor­ri­son. Umi­ło­wa­na, Pieśń Salo­mo­no­wa, Naj­bar­dziej nie­bie­skie oko, Sula, i wszyst­kie inne – każ­da z nich jest ponad­cza­so­wa. Będzie­cie zado­wo­le­ni z lek­tu­ry. A jeśli już jestem przy tym tema­cie, to pole­cam kil­ka innych tytu­łów, któ­re może zechce­cie odkryć, pisał Barack Oba­ma na swo­im Instagramie.

A oto rze­czo­na lista:

Mie­dzia­ki, Col­son Whitehead

W swo­jej nowej powie­ści – po best­sel­le­ro­wej, uho­no­ro­wa­nej Nagro­dą Pulit­ze­ra i Natio­nal Book Award Kolei pod­ziem­nej – Col­son Whi­te­he­ad z wła­ści­wym sobie geniu­szem podej­mu­je kolej­ny dra­ma­tycz­ny wątek z histo­rii Ameryki.

Tym razem akcja roz­gry­wa się na Flo­ry­dzie w latach 60. XX wie­ku, a fabu­ła kon­cen­tru­je się na losach dwóch chłop­ców ska­za­nych na pobyt w poprawczaku.


Exha­la­tion: Sto­ries, Ted Chiang

Ted Chiang, zdo­byw­ca wie­lu pre­sti­żo­wych nagród lite­rac­kich (m.in. Nebu­li, Hugo i Locu­sa), jest uwa­ża­ny za jed­ne­go z naj­waż­niej­szych współ­cze­snych pisa­rzy scien­ce fic­tion. Spe­cja­li­zu­je się w krót­kiej for­mie, a każ­de z jego opo­wia­dań jest kon­cep­cyj­nym majstersztykiem.

Exha­la­tion: Sto­ries to zupeł­nie nowa kolek­cja bez­sprzecz­nie ory­gi­nal­nych i uzna­nych histo­rii opo­wia­da­ją­cych o ludzkości.


W kom­na­tach Wolf Hall, Hil­la­ry Mantel

Anglię od kata­stro­fy dzie­li ude­rze­nie ser­ca. Jeśli król poniósł­by nie­spo­dzie­wa­nie śmierć, nie pozo­sta­wiw­szy męskie­go potom­ka, kraj może ogar­nąć woj­na domo­wa. Hen­ryk VIII pra­gnie unie­waż­nie­nia dwu­dzie­sto­let­nie­go mał­żeń­stwa i Anny Boleyn. Zarów­no papież, jak i cała kato­lic­ka Euro­pa sprze­ci­wia­ją się jego pra­gnie­niom. Dąże­nie monar­chy do wol­no­ści sie­je zniszczenie…

Z pie­ty­zmem stwo­rzo­ne por­tre­ty histo­rycz­nych posta­ci, dosko­na­ły styl i trzy­ma­ją­ca w napię­ciu fabu­ła – to dzię­ki nim Man­tel poko­cha­li czy­tel­ni­cy i kry­ty­cy na całym świecie.


Męż­czyź­ni bez kobiet, Haru­ki Murakami

Zbiór sied­miu opo­wia­dań sta­no­wią­cych reflek­sję nad natu­rą miło­ści i samot­no­ści – nie­uchron­nej, gdy miło­ści zabrak­nie. Każ­de opo­wia­da­nie opi­su­je histo­rię męż­czy­zny, w któ­re­go życiu nie ma kobie­ty – jed­ne ode­szły, inne umar­ły albo wręcz nigdy się nie pojawiły.
Są w tych opo­wia­da­niach ele­men­ty humo­ru, sur­re­ali­zmu, cza­sem reali­zmu magicz­ne­go. Jest fan­ta­zja, któ­ra wdzie­ra się codzien­ność, i nostal­gia za tym, cze­go nie było. Sie­dem histo­rii o miło­ści i tajem­ni­cy, ponie­waż z miło­ści i tajem­nic zbu­do­wa­ne jest życie. I nikt nie potra­fi opo­wie­dzieć o tym tak, jak Haru­ki Murakami.


Ame­ri­can Spy, Lau­ren Wilkinson

Inspi­ro­wa­na praw­dzi­wy­mi wyda­rze­nia­mi powieść będą­ca połą­cze­niem pory­wa­ją­ce­go thril­le­ra szpie­gow­skie­go, poru­sza­ją­ce­go dra­ma­tu rodzin­ne­go i namięt­ne­go roman­su. Takie­go obra­zu zim­nej woj­ny jesz­cze nie widzieliście.

Czar­no­skó­ra agent­ka FBI dosta­je zada­nie prze­nik­nię­cia do obo­zu Tho­ma­sa San­ka­ry, pierw­sze­go pre­zy­den­ta Bur­ki­ny Faso, okre­śla­ne­go czę­sto afry­kań­skim Che Gueva­rą, obser­wo­wa­nia go, uwie­dze­nia, a w koń­cu pogrążenia.


Płyt­ki umysł. Jak inter­net wpły­wa na nasz mózg, Nicho­las Carr

Inter­net wkro­czył w nasze życie i bez­pow­rot­nie je prze­war­to­ścio­wał. Prze­kształ­cił spo­sób, w jaki myśli­my i dzia­ła­my. Nasze pro­ble­my z kon­cen­tra­cją, coraz krót­sze i uboż­sze wypo­wie­dzi oraz pro­ble­my z przy­swa­ja­niem dłu­gich tek­stów nie są dzie­łem przy­pad­ku. Czyż­by­śmy sta­wa­li się coraz bar­dziej płyt­cy? Czyż­by narzę­dzie, któ­re powsta­ło po to, by nam słu­żyć, prze­ję­ło nad nami władzę?

Nicho­las Carr poka­zu­je, jak nowe media zmie­nia­ją nas samych i ota­cza­ją­cą nas rzeczywistość.


Lab Girl, Hope Jahren

Feno­me­nal­na auto­bio­gra­fia badacz­ki świa­ta roślin, gleb i nasion. Hope Jah­ren od dziec­ka wola­ła spę­dzać czas w labo­ra­to­rium ojca, niż bawić się z rówie­śni­ka­mi. Już jako mała dziew­czyn­ka obu­dzi­ła w sobie miłość do bota­ni­ki. Dziś Hope pro­wa­dzi trzy labo­ra­to­ria i zaj­mu­je miej­sce wśród naj­wy­bit­niej­szych naukowców.

W swo­jej książ­ce opo­wia­da o pie­lę­gno­wa­niu pasji, wzlo­tach i upad­kach, ogrom­nej deter­mi­na­cji, a tak­że ludz­kiej przy­jaź­ni i miło­ści. Jej wni­kli­we spo­strze­że­nia na temat świa­ta roślin wpro­wa­dza­ją czy­tel­ni­ka w magicz­ny świat maje­sta­tycz­nej przy­ro­dy, jed­no­cze­śnie odno­sząc się do zacho­wań i rela­cji międzyludzkich.


Inland, Téa Obreht

Autor­ka zna­ko­mi­tej Żony tygry­sa wra­ca z nową wstrzą­sa­ją­cą powie­ścią o wytrwa­ło­ści z pogra­ni­cza magii i mitu.

Zie­mie Ari­zo­ny w roku 1893 tar­ga­ne są z jed­nej stro­ny sze­rzą­cym się bez­pra­wiem, z dru­giej sro­gą suszą. W takiej rze­czy­wi­sto­ści sty­ka­ją się dwa wyjąt­ko­we ist­nie­nia. Nora jest bez­kom­pro­mi­so­wą miesz­kan­ką pogra­ni­cza cze­ka­ją­cą na męża, któ­ry wyru­szył w poszu­ki­wa­niu wody, i syna, któ­ry znik­nął po cięż­szej kłót­ni. Lurie jest zaś czło­wie­kiem wyję­tym spod pra­wa, męż­czy­zną prze­śla­do­wa­nym przez zagu­bio­ne dusze, któ­re cze­goś od nie­go chcą.


Jak czy­tać zna­ki, Dinaw Mengestu

Pew­ne­go wrze­śnio­we­go poran­ka Yosef i Miriam, któ­rzy po dłu­giej roz­łą­ce roz­po­czy­na­ją wspól­ne życie, wyru­sza­ją w podróż z Peorii, gdzie miesz­ka­ją, do Nashvil­le w poszu­ki­wa­niu swo­jej nowej ame­ry­kań­skiej toż­sa­mo­ści. Po kil­ku mie­sią­cach na świat przy­cho­dzi ich syn Jonas.

Trzy­dzie­ści lat póź­niej, po śmier­ci ojca, Jonas porzu­ca życie w Nowym Jor­ku i wyru­sza w podróż śla­da­mi rodzi­ców, nie tyl­ko w sen­sie geo­gra­ficz­nym. Odtwa­rza histo­rię rodzin­ną: począw­szy od roz­dar­tej woj­ną Etio­pii z cza­sów mło­do­ści ojca i mat­ki, a na nowej rze­czy­wi­sto­ści we współ­cze­snej Ame­ry­ce skoń­czyw­szy. Czy ta – praw­dzi­wa lub wymy­ślo­na – podróż w prze­szłość pomo­że mu nadać sens wła­sne­mu życiu?


Maid, Ste­pha­nie Land

W swo­jej książ­ce Ste­pha­nie Land dzie­li się wspo­mnie­nia­mi z pra­cy jako poko­jów­ka, któ­rej pod­ję­ła się by zwią­zać koniec z koń­cem i by zapew­nić cór­ce naj­lep­szą moż­li­wą przyszłość.

Oto spoj­rze­nie na ame­ry­kań­skie spo­łe­czeń­stwo z wyż­szej kla­sy śred­niej i to, co zna­czy usłu­gi­wa­nie jego przed­sta­wi­cie­lom. Sta­łam się bez­i­mien­nym duchem, pisze o swo­im związ­ku z klien­ta­mi, z któ­rych więk­szość zna­ła ją tyl­ko jako sprzą­tacz­ka, pod­czas gdy ona uczy­ła się o nich zaska­ku­ją­co wie­le. Kie­dy zaczę­ła dowia­dy­wać się wię­cej o życiu swo­ich klien­tów – o ich smut­kach i miło­ściach – zna­la­zła nadzie­ję na wła­snej ścieżce.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy