Sprawdzasz tag

kara

Ciekawostki

Wydawnictwo zerwało współpracę z autorką po jej wątpliwym etycznie zachowaniu

Zasa­dy i regu­la­mi­ny są waż­ne. Two­rzy się je po to, żeby zacho­wać w spo­łe­czeń­stwie porzą­dek. Zda­rza­ją się jed­nak sytu­acje, że pew­ne regu­ły są łama­ne. Nie­za­leż­nie od przy­czy­ny moż­na wte­dy zwró­cić grzecz­nie uwa­gę oso­bie postę­pu­ją­cej wbrew jakie­muś zapi­so­wi. Z całą pew­no­ścią jed­nak nie powin­no się podej­mo­wać pró­by publicz­ne­go napięt­no­wa­nia deli­kwen­ta w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, publi­ku­jąc w dodat­ku jego zdję­cie. Takie zacho­wa­nie samo w sobie jest zła­ma­niem wie­lu nie­pi­sa­nych zasad i zasłu­gu­je na sto­sow­ną karę. Ame­ry­kań­ska pisar­ka jor­dań­skie­go pocho­dze­nia Nata­sha Tynes swo­ją już otrzy­ma­ła. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Lektura książki jako dodatkowa kara za przestępstwa z nienawiści

Nie­to­le­ran­cja jest ogrom­nym pro­ble­mem w Pol­sce. Jesz­cze gor­sze jest to, że nie­rzad­ko pro­wa­dzi ona do tak zwa­nych prze­stępstw z nie­na­wi­ści, czy­li aktów prze­mo­cy słow­nej lub fizycz­nej, któ­rej pod­ło­żem są wła­śnie uprze­dze­nia prze­ja­wia­ne wzglę­dem róż­nią­cych się od nas grup spo­łecz­nych. Ska­la zbrod­ni nie­na­wi­ści jest ogrom­na. Według badań RPO w samym woje­wódz­twie mało­pol­skim w latach 2016–2017 popeł­nio­no ich 44 tysią­ce tyl­ko wobec spo­łecz­no­ści ukra­iń­skiej. A wszyst­ko to bie­rze się naj­czę­ściej z nie­wie­dzy i igno­ran­cji. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Edukujący wyrok

Gru­pa nasto­lat­ków z Vir­gi­nii zosta­ła ska­za­na nie­ty­po­wym wyro­kiem. Pię­cio­oso­bo­wa gru­pa pokry­ła Ash­burn Colo­red Scho­ol, czy­li histo­rycz­ny budy­nek, któ­ry słu­żył jako szko­ła dla czar­no­skó­rych dzie­ci w latach 1892–1959, graf­fi­ti przed­sta­wia­ją­cym swa­sty­ki, dino­zau­ry, geni­ta­lia i obraź­li­we hasła.

Czy­taj dalej

-->