Ciekawostki

Edukujący wyrok

Gru­pa nasto­lat­ków z Vir­gi­nii zosta­ła ska­za­na nie­ty­po­wym wyro­kiem. Pię­cio­oso­bo­wa gru­pa pokry­ła Ash­burn Colo­red Scho­ol, czy­li histo­rycz­ny budy­nek, któ­ry słu­żył jako szko­ła dla czar­no­skó­rych dzie­ci w latach 1892–1959, graf­fi­ti przed­sta­wia­ją­cym swa­sty­ki, dino­zau­ry, geni­ta­lia i obraź­li­we hasła.

Pro­ku­ra­tor oraz sędzia zade­cy­do­wa­li, że wyrok nie będzie słu­żył uka­ra­niu mło­dzie­ży, ale naucze­niu jej cze­goś. Jako że żaden ze ska­za­nych nie miał wcze­śniej pro­ble­mów z pra­wem, uzna­no, że zacho­wa­nie było wyni­kiem głu­po­ty, nie rasizmu.

Cała piąt­ka otrzy­ma­ła zada­nie prze­czy­ta­nia 35 ksią­żek poświę­co­nych m.in. zagad­nie­niom rasi­zmu i anty­se­mi­ty­zmu, obej­rze­nia 14 fil­mów (m.in. “Znie­wo­lo­ne­go”) o podob­nej tema­ty­ce, odwie­dze­nia dwóch muze­ów oraz napi­sa­nia roz­praw­ki o zna­cze­niu, jakie prze­ka­zu­ją swa­sty­ki i rasi­stow­skie hasła. W oglą­da­niu fil­mów oraz w wizy­cie w muze­ach mają towa­rzy­szyć im rodzice.

Sędzia i pro­ku­ra­tor mają nadzie­ję, że uka­ra­na mło­dzież zro­zu­mie swój błąd i zmie­ni się jej podej­ście do rasi­zmu i anty­se­mi­ty­zmu. A oto lista ksią­żek, któ­re mają w tym dopomóc:

Kolor pur­pu­ry – Ali­ce Walker

Syn swe­go kra­ju – Richar­da Wrighta

Exo­dus – Leona Urisa

Miła 18 – Leona Urisa

Tri­ni­ty – Leona Urisa

My Name is Asher Lev – Cha­ima Potoka

The Cho­sen – Cha­ima Potoka

Słoń­ce też wscho­dzi – Erne­sta Hemingwaya

Noc – Elie­go Wiesela

Cza­row­ni­ce z Salem – Arthu­ra Millera

Chło­piec z lataw­cem – Kha­le­da Hosseiniego

Tysiąc wspa­nia­łych słońc – Kha­le­da Hosseiniego

Wszyst­ko roz­pa­da się – Chi­nuy Achebe

Opo­wieść pod­ręcz­nej – Mar­ga­ret Atwood

Zabić droz­da – Har­per Lee

Wiem, dla­cze­go ptak w klat­ce śpie­wa – Mayi Angelou

Nie­śmier­tel­ne życie Hen­riet­ty Lacks – Rebec­ki Skloot

Cale­b’s Cros­sing – Geral­di­ne Brooks

The Tor­til­la Cur­ta­in – TS Boyle’a

Naj­bar­dziej nie­bie­skie oko – Toni Morrison

A Hope in the Unse­en – Rona Suskinda

Down The­se Mean Stre­ets – Pirie­go Thomasa

Black Boy – Richar­da Wrighta

The Beau­ti­ful Strug­gle – Ta Nehi­si Coats

Eich­mann w Jero­zo­li­mie – Han­nah Arendt

The Under­gro­und Rail­ro­ad – Col­so­na Whiteheada

Czy­ta­jąc Loli­tę w Tehe­ra­nie – Azar Nafisi

Rzeź Nan­ki­nu – Iris Chang

Nie­wier­na – Ayaan Hir­si Ali

Syn zarząd­cy sie­ro­ciń­ca – Ada­ma Johnsona

Słu­żą­ce – Kath­ryn Stockett

Płacz, uko­cha­ny kra­ju – Ala­na Patona

Za póź­no ptasz­ku – Ala­na Patona

Sucha bia­ła pora – André Brinka

Żoł­nie­rze wid­ma – Hamp­to­na Sidesa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy